Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU

Nước ta từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước đã mở ra thời kỳ mới cho nền kinh tế Việt Nam hứa hẹn cả thành công và thử thách, đặc biệt là sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, giữa các thành phần kinh tế.
Sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế này đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được đổi mới và hoàn thiện, nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính, lành mạnh hoá các quan hệ và các hoạt động tài chính.
Hạch toán kế toàn là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, nó là công cụ quan trọng phục vụ cho công tác quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn, sử dụng kinh phí ở các đơn vị, điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Do đó mà kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Điều quan tâm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Vậy để đạt được mục tiêu này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh phải tính toán được chi phí sản xuất bỏ ra, giá thành sản phẩm hoàn thành từ đó tính toán lãi lỗ cho doanh nghiệp một cách chính xác. Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý thấy được mức độ chi phí và khả năng thu lời để từ đó có các quyết định kinh tế kịp thời nhằm cải thiện những chi phí bất hợp lý và tăng sản lượng đối với những sản phẩm có khả năng tiết kiệm chi phí cao.
Qua thời gian thực tập tại công ty Nhựa Hà Nội, với sự giúp đỡ của thầy, cô giáo và sự giúp đỡ của phòng kế toán công ty và phòng tổ chức hành chính Công ty Nhựa Hà Nội cùng sự cố gắng học hỏi của bản thân em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: "Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa Hà Nội".
Chuyên đề được chia thành 3 phần chính
Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa Hà Nội.
Phần thứ ba: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa Hà Nội.
Tuy đã hết sức cố gắng học hỏi và tìm hiểu, song do thời gian thực tập ngắn cũng như kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu xót. Tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất 3
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 5
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 5
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 5
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
1.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
II. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp 8
2.1. Đối tượng, trình tự và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8
2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9
2.1.3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất 10
2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 10
2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 13
2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 14
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18
2.3.1. Tài khoản sử dụng 18
2.3.2. Phương pháp hạch toán: 19
III. Hạch toán tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 23
3.1. Đối tượng, trình tự và phương pháp tính giá thành 23
3.1.1. Đối tượng tính giá thành 23
3.1.2 Kỳ tình giá thành 24
3.1.3. Các phương pháp tính giá thành 24
3.2. Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 26
3.3. Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 26
IV. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27
4.1. Sổ kế toán 27
4.2. Nguyên tắc tổ chức sổ kế toán 28
4.3. Sổ kế toán sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 28
4.3.1. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái 29
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 29
4.3.2. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chung 30
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 31
4.3.3. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ 31
4.3.4. Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ: 33
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI 42
I. Đặc điểm chung của Công ty nhựa Hà Nội 42
1.1. Lịch suwr hình thành và phát triển của Công ty nhựa Hà Nội 42
1.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty Nhựa Hà Nội 42
1.1.2. Quá trình hoạt động và phát triển của Công ty Nhựa Hà Nội 42
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 43
1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 43
1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty 43
1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty 45
1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 46
1.4.1. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu 46
1.4.2. Các thị trường chính của Công ty 46
1.4.3. Đặc điểm về công nghệ sản xuất của Công ty 46
1.4.4. Đặc điểm nguồn nhân lực 48
1.5 . Tổ chức công tác kế toán của Công ty Nhựa Hà Nội 50
1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 50
1.5.2. Hình thức và phương pháp kế toán của Công ty 50
1.5.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong phòng kế toán của Công ty 52
II. Thực trạng hạch toán kế toán Chi phí sản xuất tại Công ty Nhựa Hà Nội 53
2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Nhựa Hà Nội 53
2.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 54
2.2.1. Công tác quản lý chi phí sản xuất 54
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 54
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 55
2.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55
2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57
2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 61
2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 63
2.4. Tổ chức công tác tính giá thành tại Công ty 67
2.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 67
2.4.2. Phương pháp tính giá thành 68
2.4.3. Kế toán giá thành sản phẩm 68
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA HÀ NỘI 71
I. Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Nhựa Hà Nội 71
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa Hà Nội 73
2.1. Về nhân lực của phòng tài chính - kế toán 73
2.2.Về công tác tập hợp chi phí sản xuất 73
2.3. Về giá thành sản phẩm 74
2.4. Một vài ý kiến khác 74
KẾT LUẬN 76
NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY 77
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhựa H sẽ giúp ích cho bạn.