Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát
LỜI NÓI ĐẦU

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động trong doanh nghiệp.
Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động”. Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.
Ngoài tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.
Trong đó, BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu . Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức của giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cùng với tiền lương (tiền công) các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương, BHXH đối với người lao động. Với kiến thức hạn hẹp của mình, em mạnh dạn nghiên cứu và trình bày chuyên đề: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát”.
Trong thời gian đi thực tế để viết chuyên đề tại Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát, em được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong công ty đặc biệt là các cô các chú phòng tổ chức lao động cùng với phòng kế toán. Bên cạnh đó, là sự hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm của thầy, cô giáo và sự cố gắng nỗ lực của bản thân để hoàn thành chuyên đề này.
Kết cấu của chuyên đề 4 gồm phần:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát.
Chương 2: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Chương 3: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát.
Chương 4: Nhận xét và Kiến nghị.
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.2. Chức năng, nhiệm vụ công ty 3
1.2.1. Chức năng 3
1.2.2. Nhiệm vụ 4
1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 4
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 4
1.3.2. Chức năng 5
1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty 5
1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 5
1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán 6
1.5. Hình thức tổ chức kế toán 7
1.5.1 Sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty 7
1.5.2. Sơ đồ và trình tự luân chuyển chứng từ 7
CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 8
2.1. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 8
2.1.1. Tiền lương 8
2.1.2. Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ 17
2.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 17
2.2. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 18
2.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
2.3.2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 27
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 28
3.1. Xây dựng quỹ lương 28
3.2. Xây dựng đơn giá tiền lương 29
3.3. Phương pháp trả lương 29
3.3.1. Nguyên tắc trả lương 29
3.3.2. Phương pháp trả lương 30
3.4. Hạch toán các khoản trích theo lương ở Công ty 37
3.5. Những thu nhập khác ngoài tiền lương của CBCNV trong công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát 40
3.5.1. Các khoản phụ cấp 40
3.5.2. Các hình thức tiền thưởng 40
3.6. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 41
3.6.1. Sổ kế toán tổng hợp 43
3.6.2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ về công tác tiền lương của Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát 47
CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 48
4.1. Nhận xét 48
4.1.1. Ưu điểm 48
4.1.2. Nhược điểm 48
4.2. Kiến nghị 49
KẾT LUẬN 52


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tân Vĩnh Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tân Vĩnh Phát sẽ giúp ích cho bạn.