Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Việt Thụng
LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, đứng trước sự bùng nổ về kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và do nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cố và hoàn thiện hơn nếu muốn tồn tại và phát triển.
Trong những năm qua nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã đạt được rất nhiều kết quả to lớn. Các doanh nghiệp nước ta từng bước thoát khỏi tình trạng trì trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã tạo lập và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thương trường, sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận . Mặc dù vậy, nhiều khó khăn, thách thức vẫn tồn tại và hiện diện nhất là trong xu thế hội nhập khu vực toàn cầu hiện nay. Bởi khi đó cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt khốc liệt. Cạnh tranh không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia khu vực và toàn cầu.Trước thực tế đó, mọi sự thờ ơ của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh có thể bị trả giá đắt, quị ngã và phá sản. Để có thể tránh được tình trạng tồi tệ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiên nay.
Khi doanh nghiệp đã phát triển thì đời sống của các công nhân viên cũng được doanh nghiệp đảm bảo và tạo điều kiện nâng cao hơn nữa.Với chế độ của thập kỷ gần đây, sự cạnh tranh ngày càng lớn, con người luôn có tư tưởng tiến thân trong xã hội càng cao thì cuộc sống của họ càng cao và ngược lại. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận. Đối với người lao động, tiền lương nhận được thoả đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.
Hơn nữa, khi lợi ích của người lao động được bảo đảm bằng mức lương thoả đáng sẽ tạo ra sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương.
Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được chú ý đến, tiền lương không thoả đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về số lượng và chất lượng. Khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do đó, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và đạt lợi nhuận cao để tích luỹ vừa đảm bảo cuộc sống cho người lao động, kích thích người lao động nhiệt tình với công việc, đảm bảo sự công bằng là một trong những công tác đặt lên hàng đầu nhằm ổn định nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mặt khác, quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp là quá trình kết hợp đồng bộ của 3 yếu tố cơ bản: tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động; trong đó lao động là yếu tố mang tính quyết định nhất. ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng rất lớn đứng sau chi phí vật liệu, do đó sử dụng tốt nguồn lao động sẽ tiết kiệm chi phí nhân
công trong đơn vị giá thành, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tạo lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là công tác quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp sản xuất.
Thêm vào đó, cùng với tiền lương doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Đó là các nguồn phúc lợi mà người lao động nhận được từ doanh nghiệp. Vì vậy, tất cả các hoạt động liên quan đến chi phí lương có vai trò rất quan trọng. Bởi vì nó không chỉ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng thêm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
Đề tài: “Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Việt Thụng” sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề kế toán tiền lương tại công ty, phân tích đánh giá ưu khuyết điểm của công tác hạch toán kế toán chi phí lương và các khoản trích theo lương, từ đó sẽ đưa ra những đề nghị giải quyết những vấn đề tồn tại nếu có.
 Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài này tập trung nghiên cứu nội dung: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Mục đích của việc phân tích công tác hạch toán kế toán chi phí lương và các khoản trích theo lương tại công ty là để thấy được tình hình thực tế của công ty về công tác quản lý lao động, việc phân bổ và sử dụng lao động đã đạt hiệu quả chưa, các chế độ tiền lương, chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ có phù hợp với chính sách chế độ về lao động tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ mà nhà nước đã ban hành. Đồng thời đánh giá công tác quản lý tiền lương của công ty, từ đó có phương pháp tính toán phù hợp đảm bảo nâng cao năng suất lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch mà công ty đề ra.
 Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu: số liệu được thu thập từ
ã Bảng tổng hợp lương
ã Bảng tính lương, BHXH, BHYT, CPCĐ
ã Bảng tiền lương kế hoạch
ã Kế hoạch quỹ lương và thu nhập của người lao động
Ngoài ra, còn tham khảo ý kiến của kế toán trưởng, kế toán viên phòng kế toán của công ty Cổ phần Việt Thụng và giáo viên hướng dẫn; tham khảo sách, tài liệu liên quan đến đề tài cần nghiên cứu.
 Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu sẽ được thực hiện ở công ty Cổ Phần Việt Thụng. Nội dung nghiên cứu của đề tài là: Kế toán tiền lương ở doanh nghiệp, cụ thể là công tác hạch toán kế toán chi phí lương và các khoản trích theo lương.
Số liệu sử dụng cho việc nghiên cứu là: Bảng tổng hợp lương năm 2008, Bảng tính lương và BHXH, BHYT, KPCĐ tháng 04/2009.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU - 1 -
PHẦN I - 5 -
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN - 5 -
TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP - 5 -

1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - 5 -
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương trong sản xuất kinh doanh - 5 -
1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - 5 -
2. Hình thức tính tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương - 6 -
2.1. Các hình thức tính tiền lương - 6 -
2.1.1. Hình thức tiền lương thời gian - 6 -
2.1.2. Hình thức tiền lương sản phẩm - 8 -
2.2. Quỹ tiền lương - 9 -
2.3. Các khoản trích theo lương - 10 -
2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội - 10 -
2.3.2. Về bảo hiểm y tế - 11 -
2.3.3. Đối với kinh phí công đoàn - 11 -
3. Hạch toán lao động, tính và thanh toán lương, bảo hiểm xã hội - 12 -
3.1. Hạch toán lao động - 12 -
3.2. Tính và thanh toán lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội - 14 -
4. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương - 16 -
4.1. Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ - 16 -
4.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn - 17 -
4.3. Sơ đồ tài khoản - 19 -
4.4. Ví dụ tổng hợp - 20 -
5. Chi phí lương trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 22 -
5.1. Chi phí lương trong sản xuất gồm - 22 -
5.2. Chi phí lương ngoài sản xuất gồm - 22 -
PHẦN II - 24 -
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG - 24 -
Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THỤNG - 24 -

1. Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Việt Thụng - 24 -
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Việt Thụng - 24 -
1.2. Bộ máy quản lý của công ty - 25 -
1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Việt Thụng - 25 -
1.2.2. Sơ đồ tổ chức - 26 -
1.2.3. Chức năng của các phòng, ban - 26 -
2. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Việt Thụng - 29 -
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán - 29 -
3.2. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty - 30 -
PHẦN III 52
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 52
TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THỤNG 52

1. Nhận xét chung về tình hình hạch toán tại doanh nghiệp 52
2. Kết luận 53


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Việt Thụng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Việt Thụng sẽ giúp ích cho bạn.