Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của các sản phẩm của Công ty cổ phần nồi hơi Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của các sản phẩm của Công ty cổ phần nồi hơi Hà


  công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của các sản phẩm của Công ty cổ phần nồi hơi Hà Thủy

  LỜI NÓI ĐẦU


  Thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đang ở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng vượt qua mọi thử thách, đẩy mạnh cuông cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế toán là công cụ quan trọng để phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phảithường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân và là chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu phục vụ cho công tác quản lý kinh tế.

  Giá thành sản phẩm tăng hay giảm, cao hay thấp đồng nghĩa với việc lãng phí hay tiết kiệm lao động xã hội bao gồm cả lao động sống và lao động vật hoá trong qúa trình sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác giá thành sản phẩm cao hay thấp phản ánh kết quả của việc quản lý sử dụng vật tư lao động, tiền vốn của Công ty. Việc quản lý sử dụng hợp lý tiết kiệm các nguồn nói trên sẽ xác định việc hạ giá thành và ngược lại. Đó cũng là một đòi hỏi khách quan khi các công ty, xí nghiệp thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

  Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, đòi hỏi các công ty, xí nghiệp phải thường xuyên cải tiến mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và phải hạ được giá thành. Như ta dã biết đối với các công ty, xí nghiệp sản xuất việc hạ giá thành sản phẩm là con đường chủ yếu để tăng doanh lợi cho toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, nó cũng là tiền đề để hạ giá bán nâng cao sức cạnh tranh.

  Trên thực tế hiện nay, công tác tính giá thành ở một số doanh nghiệp còn nhiều tồn tại, chậm được cải tiến và chưa hoàn thiện vì thế chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quản lý kinh tế trong cơ chế thị trường. Chính điều đó nó làm tình trạng lãi giả, lỗ thật. Lãi giả ở một số doanh nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người lao động.

  Để thực hiện tốt mục tiêu quản lý kinh tế và không ngừng hạ giá thành sản phẩm thì chắc chắn phải củng cố và hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm sao cho phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đặc điểm tính chất sản phẩm, yêu cầu trình độ quản lý của doanh nghiệp và quy trình thống nhất chung của cả nước.

  Đối với Công ty cổ phần nồi hơi Hà Thủy việc hạch toán chính xác chi phí và tính giá thành sản phẩm đang được đặt ra như một vấn đề bức thiết, nó quyết định đến đời sống của cán bộ công nhân viên của Công ty và nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính của Công ty, quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai nữa.

  Xuất phát từ những vấn đề đã nêu trên, với mong muốn nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hiện nay trong các doanh nghiệp. Tại công ty cổ phần nồi hơi Hà Thủy đã được sự giúp đỡ của đồng chí Giám đốc Công ty, đồng chí trưởng phòng kế toán và các cán bộ phòng tài chính kế toán Công ty.

  Em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài ‘‘công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của các sản phẩm của Công ty cổ phần nồi hơi Hà Thủy’’(lấy số liệu tháng 12 -2002)  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I 3

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3


  I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 3

  1. Khái niệm chi phí sản xuất 3

  2. Phân loại chi phí sản xuất 3

  2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế của chi phí 3

  2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế của chi phí 4

  3. Đối tượng tập hợp chi phí và căn cứ xác định 5

  4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5

  II.NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 7

  1. Chứng từ kế toán sử dụng 7

  2. Tài khoản kế toán sử dụng 8

  3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 9

  3.1. Hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp 9

  3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 11

  3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 11

  3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 14

  3.5. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 17

  III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 18

  1. Khái niệm giá thành sản phẩm và bản chất kinh tế của giá thành sản phẩm 18

  2. Các loại giá thành sản phẩm 19

  3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 20

  4. Kỳ tính giá thành 21

  5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 22

  CHƯƠNG II 24

  TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI HÀ THỦY 24


  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI HÀ THỦY 24

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24

  2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 25

  3. Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Nồi hơi Hà Thủy 26

  3.1. Bộ máy kế toán của Công ty: được gọi là phòng tài chính kế toán, biên chế gồm 5 người 26

  3.2. Hình thức kế toán tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Hà Thủy 27

  3.3. Hình thức tổ chức kế toán 29

  3.4. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 30

  3.5. Niên độ kế toán 30

  3.6. Kỳ kế toán 31

  II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI HÀ THỦY 31

  1.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 31

  1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty 31

  1.2.Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Nồi hơi Hà Thủy 32

  1.3. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất ở công ty 33

  1.4. Tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất 33

  1.5. Đối với kế toán tập hợp chi phí tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Hà Thủy 34

  1.6. Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất 35

  2. Tình hình thực hiện kế toán tính giá thành ở Công ty nồi hơi - Hà Thủy 48

  2.1. Công tác quản lý giá thành ở Công ty 48

  2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ở Công ty 50

  2.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm 50

  2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở 50

  2.5. Phương pháp tính giá thành 52

  CHƯƠNG III 56

  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI HÀ THỦY 56


  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI HÀ THỦY 56

  1. Những thành công 56

  2. Những tồn tại 58

  II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI HÀ THỦY 59

  1. Cải tiến bộ máy quản lý để thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán 59

  2. Một số ý kiến đóng góp 59

  KẾT LUẬN 62


  Xem Thêm: công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của các sản phẩm của Công ty cổ phần nồi hơi Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của các sản phẩm của Công ty cổ phần nồi hơi Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status