Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đây là thời kỳ chuyển tiếp từ nền kinh tế cũ lạc hậu lên nền kinh tế mới xây dựng công hữu. Do đó đòi hỏi cần phải tập trung phát triển nền kinh tế thị trường với sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế. Vì có như vậy mới đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu và bắt kịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì chúng ta không đơn thuần tập trung phát triển nền kinh tế thị trường thuần tuý mà phải đặt dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng "phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
Với vai trò quan trọng "kinh tế tư bản tư nhân có khả năng đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, khuyến khích tư nhân đầu tư vào sản xuất, yên tâm làm ăn lâu dài, bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp tạo điều kiện thuận lợi đi đôi với tăng cường quản lý, hướng dẫn làm ăn đúng pháp luật có lợi cho quốc kế dân sinh" - Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII của Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém và phải đương đầu với nhiều thách thức và khó khăn về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, trình độ công nghệ, chất lượng, giá thành sản phẩm. Một số doanh nghiệp vốn lớn, công nghệ tiên tiến, còn phần lớn vẫn là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ quản lý doanh nghiệp còn yếu kém, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường yếu; thêm vào đó là những khó khăn vướng mắc về vốn, về mặt bằng sản xuất, kinh doanh, về khả năng tiếp cận và xử lý thông tin về môi trường pháp lý
Vì thế, kinh tế tư bản tư nhân có khả năng đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước như huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, giải quyết và tạo công ăn việc làm cho một lực lượng lớn lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách. Bên cạnh những mặt tích cực khu vực kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta bộc lộ những yếu kém, hạn chế đòi hỏi phải có sự can thiệp từ phía Nhà nước về các chính sách
Nguyên nhân khiến tốc độ phát triển của khu vực kinh tế tư bản tư nhân chưa đáp ứng được những đòi hỏi của sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta giai đoạn hiện nay được nêu rõ tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá IX "Một số cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa phù hợp với đặc điểm của kinh tế tư bản tư nhân mà đại bộ phận có quy mô nhỏ và vừa; quản lý có phần buông lỏng và có những sơ hở, hạn chế việc thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển đúng hướng".
Để có thể phát huy những lợi thế của khu vực kinh tế tư bản tư nhân và hạn chế đến mức thấp nhất những khuyết tật vốn có, Đảng và Nhà nước phải có sự đổi mới cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển của kinh tế tư bản tư nhân. Bài viết này nêu lên: "Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân" làm nội dung chính của đề án kinh tế chính trị của em.


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương I. Lý luận về các thành phần kinh tế và tư bản tư nhân 3
I.Học thuyết Mác - Lênin về các thành phần kinh tế 3
II. Kinh tế tư bản tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4
1. Khái niệm về kinh tế tư bản tư nhân 4
2. Quá trình hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tư bản tư nhân 5
3. Vai trò của khu vực kinh tế tư bản tư nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 8
Chương II. Đổi mới cơ chế chính sách để thúc đẩy khu vực kinh tế tư bản tư nhân phát triển 12
I. Thực trạng phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta trong giai đoạn hiệnnay 12
1. Phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân trong thời gian qua từ khi có chính sách đổi mới 12
2. Phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân theo ngành nghề sản xuất kinh doanh và theo vùng lãnh thổ 16
3. Các kết quả đạt được, các yếu kém cần khắc phục 18
4. Nguyên nhân của yếu kém, hạn chế 27
4.1. Vẫn có sự phân biệt đối xử với khu vực kinh tế tư nhân 27
4.2. Những nguyên nhân từ cơ chế chính sách 27
4.3. Nguyên nhân thuộc về bản thân doanh nghiệp 29
II. Chính sách pháp luật với vai trò định hướng và điều tiết 30
1. Vai trò định hướng và điều tiết của chính sách phát triển 30
2. Tính tất yếu phải đổi mới cơ chế chính sách 32
Chương III. Các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư bản tư nhân trong giai đoạn mới 33
I. Quan điểm của Đảng với vấn đề phát triển kinh tế tư bản tư nhân 33
1. Tính tất yếu khách quan của kinh tế tư bản tư nhân trong nền kinh tế thời kỳ qúa độ 33
2. Tạo sự bình đẳng giữa các khu vực kinh tế 34
3. Nhà nước đóng vai trò điều tiết vĩ mô trong việc khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế 34
II. Phương hướng đổi mới cơ cấu và chính sách phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân 35
III. Những giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân 38
Kết luận 45
Tài liệu tham khảo 46


Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp để phát triển khu vực kinh tế tư bản tư nhân sẽ giúp ích cho bạn.