Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần xây dung và thương mại Bắc 9


LỜI NÓI ĐẦU

Phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của một đất nước.Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến tích cực. Song song với nó là sự thay đổi và hoàn thiện hệ thống kế toán đây là một bộ phận không thể thiếu của quản lý kinh tế tài chính, nó cung cấp các thông tin cho quản lý, sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn tốt có hiệu quả, đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Để giải quyết vấn đề trên, cấc doanh nghiệp nói chung cần tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với điều kiện hoạt động của mình đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đặc biệt là thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vai tò đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán của doang nghiệp nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.
Nhận thức được vấn đề đó các doanh nghiệp nói chung và Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9, đã thấy được việc quản lý và tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Trên cơ sở những kiến thức đã học ở trường cộng với quá trình thực tế tại Công Ty em quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần xây dung và thương mại Bắc 9”.
Nội dung kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần chính:
Phần I:Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần xây dung và thương mại Bắc 9
Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần xay dựng và thương mại Bắc 9.
Phần III: Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC 9 2
1.1- Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9 2
1.2 - Đặc điểm tổ chức sản xuất. 3
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 5
1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 6
1.5 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty: 8
1.6. Đặc điểm quy trình công nghệ. 11
PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC 9 13
2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 13
2.2. Phân loại chi phí sản xuất 13
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
2.4. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
2.5. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 21
2.6. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 28
2.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 40
2.8 - Đánh sản phẩm dở dang cuối tháng 53
2.9. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành trong kỳ. 55
2.10. Đánh giá chung tình hình tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 61
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY . 63
3.1. Phương hưóng, mục tiêu của công ty. 63
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty. 63
3.2.1. Về hệ thống sổ Công ty sử dụng: 64
3.2.2. Về hình thức sổ kế toán. 66
3.2.3. Về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 66
KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần xây dung và thương mại Bắc 9
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần xây dung và thương mại Bắc 9 sẽ giúp ích cho bạn.