Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hoá phẩm


LỜI NÓI ĐẦU
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người. Trong đó mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Xã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong phú cả về số lượng, chất lượng của các loại sản phẩm. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn cho các doanh nghiệp sản xuất là sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? Vì thế các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến khách hàng, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để sản xuất và cung ứng những sản phẩm phù hợp. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bằng mọi cách đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, được người tiêu dùng chấp nhận và thu được lợi nhuận nhiều nhất có nghĩa là doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Một trong những yếu tố quyết định điều đó là phải thực hiện tốt công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ, lãi. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất.
Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty In và văn hoá phẩm, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài:
"Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hoá phẩm.
Chuyên đề gồm 3 phần chính:

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần 1: Khái quát chung về công ty In và văn hóa phẩm 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2
1.1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty In và văn hoá phẩm. 2
1.1.3. Nhiêm vu cua công ty 3
1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4
1.1.5 Đặc điểm quy trình công nghệ. 7
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty In và Văn hoá phẩm 11
1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 11
1.2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 13
1.2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng. 13
1.2.2.2 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán. 14
1.2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán. 15
1.2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán. 18
1.2.2.5 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán. 20
Phần 2: Thực Trạng Tổ Chức Hạch Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm 21
Và Xác Định kết Quả Tiêu Thụ Tại 21
Công Ty In Và Văn Hóa Phẩm 21
2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hóa phẩm. 21
2.1.1. Thị trường và các phương thức tiêu thụ thành phẩm 21
2.1.1.1. Thị trường tiêu thụ thành phẩm 21
2.1.1.2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 21
2.1.2. Giá cả và phương thức thanh toán 22
2.1.3. Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 23
2.1.3.1. Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thu thành phẩm 23
2.1.3.2. Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ thành phẩm 26
2.1.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 33
2.1.5. Hạch toán giá vốn hàng bán 34
2.1.6. Hạch toán chi phí bán hàng 36
2.1.6.1. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng 36
2.1.6.2. Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng 38
2.1.7. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 39
2.4.7.1. Hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 39
2.1.7.2. Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 41
2.1.8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 42
Phần 3 46
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY IN VÀ VĂN HÓA PHẨM 46
3.1. Đánh giá khái quát hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hóa phẩm. 46
3.1.1. Ưu điểm 46
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 47
3.1.1.2. Về chứng từ sổ sách 47
3.1.2. Một số hạn chế 47
3.1.2.1. Về chứng từ sổ sách 47
3.1.2.2. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 48
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 48
3.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 48
3.2.2. Giảm giá thành sản phẩm sản xuất ra 49
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức tốt công tác bán hàng 49
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hoá phẩm. 50
3.3.1. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 50
3.3.1.1. Về hạch toán doanh thu và giá vốn 50
3.3.1.2. Về hạch toán các khoản phải thu khách hàng 50
3.3.1.3. Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 50
Kế toán cần mở sổ theo dõi chi tiết chi phí bán hang và chi phí quản lý doanh nghiệp để có biện pháp giảm những chi phí không phù hợp. 50
KẾT LUẬN 51


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hoá phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hoá phẩm sẽ giúp ích cho bạn.