LỜI MỞ ĐẦU

Kế toán là một công cụ kinh tế gắn liền với hoạt động quản lý của một doanh nghiệp. Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế xã hội. Nền kinh tế xã hội càng phát triển thì hệ thống kế toán cũng không ngừng hoàn thiện mình. Để khẳng định đựơc vai trò quan trọng của mình trong công tác tổ chức và quản lý của nhà nước. Như nhiều nhà kinh tế học đã quan niệm: Kế toán như một “ngôn ngữ kinh doanh”, một “nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ, kinh tế – tài chính" phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra đời các quyết định phù hợp của các đối tượng sử dụng thông tin. Ngày nay với nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đã có thể chủ động phát huy sáng tạo lợi thế của mình: vừa đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, vừa góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân.
Trong thời gian thực tập em đã nhận thưc được vai trò ý nghĩa của việc tiêu thụ, đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại không ngừng cố gắng, nâng cao hoàn thiện Hệ thống kế toán để theo kịp tốc độ phát triển nền kinh tế hiện nay.
Được sự giúp đỡ của cô giáo Nguyễn Như Hoa và các cô chú phòng kế toán Công ty TNHH Hoàng Anh cùng với kiến thức đã được học tại trường, em đã thực hiện báo cáo thực tập tổng hợp của mình.

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
tại Công ty TNHH Hoàng Anh

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN VỀ CHUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1. Khái niệm kế toán bán hàng
2. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
II. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1. Các phương thức bán hàng
1.1. Phương thức bán buôn
1.2. Phương thức bán lẻ
1.3. Bán hàng trả góp
1.4. Bán hàng qua đại lý
1.5. Bán hàng trực tiếp
2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
2.1. Khái niệm doanh thu bán hàng
2.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.3. Chứng từ kế toán sử dụng
2.4. Tài khoản sử dụng
2.5. Trình tự hạch toán
3. Kế toán giá vốn hàng bán
3.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
3.2. Kế toán giá vốn hàng bán
4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1. Kế toán chi phí bán hàng
4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
5.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng
5.2. Tài khoản sử dụng
5.3. Trình tự kế toán
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH
I. Tổng quan về Công ty TNHH Hoàng Anh
1. Khái quát về tổ chức và quản lý kinh doanh ở Công ty
1.1. Lịch sử hình thành
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
1.3. Các mặt hàng kinh doanh chính của Công ty
1.4. Công tác tổ chức và bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán
2.2/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán ở Công ty
3. Đặc điểm hàng hoá kinh doanh và quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH Hoàng Anh
3.1. Đặc điểm hàng hoá và phân loại hàng hoá kinh doanh tại Công ty
3.2/ Đặc điểm quản lý hàng hoá tại Công ty
II. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh
1. Phương thức bán hàng và tài khoản sử dụng
1.1. Chứng từ và trình tự lưu chuyển chứng từ xuất kho
1.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ
3. Kế toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu
4. Kế toán chi phí bán hàn tại Công ty
5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty
6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH
I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh
1. Những thành tựu đạt được
2. Những tồn tại cần khắc phục
III. Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Anh sẽ giúp ích cho bạn.