Công tác kế toán của Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Hàn Việt


LỜI NÓI ĐẦU.


Để đưa nước ta trở thành một nước giàu mạnh, từng bước hội nhập vào công cuộc phát triển của khu vực và trên toàn thế giới Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ mới mang tên “Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách đúng đắn và ưu đãi nhằm thu hút và tận dụng các nguồn lực trong và ngoài nước.
Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Hàn Việt đã ra đời trong hoàn cảnh đó.
Trong quá trình tìm hiểu về công ty em đã lập được Báo cáo tổng hợp bao gồm 3 phần chính sau đây:
 PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ XÂY DỰNG HÀN - VIỆT (HANVICO)
 PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
 PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG

KẾT LUẬN CHUNG

Nhìn chung, tổ chức công tác kế toán của công ty Công Nghiệp nặng và xây dựng Hàn-Việt (Hanvico) phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện quản lý tốt các phần hành kế toán. Đáp ứng nhanh chóng kịp thời nhu cầu quản trị của ban giám đốc, thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng được giao.
Công tác kiểm soát nội bộ cũng đã được thực hiện thông qua việc kiểm tra, đối chiếu thường xuyên.
Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà Nước về nghiệp vụ kế toán bao gồm: Chúng từ, sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản, công tác cập nhật, lưu trữ hóa đơn, tài liệu. Thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán áp dụng.
Qua thời gian thực tập nghiên cứu hệ thống kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng tại công ty Hanvico có một số nhận xét như sau:
- Qua thực tế cho thấy, công tác kế toán nói chung ở công ty đã đảm bảo được đúng yêu cầu thống nhất phạm vi tính toán chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận có liên quan cũng như nội dung của công tác kế toán, đồng thời đảm bảo cho số liệu kế toán phản ánh một cách chính xác, trung thực, hợp lí, rõ ràng, dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lí kinh doanh ở công ty. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán tại Công ty là phù hợp với điều kiện thực tế tại công ty.
- Việc tổ chức đội ng̣ũ nhân công kế toán: Với số lượng nhân công hiện có 5 người, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho công tác quản lí. Cán bộ phòng tài chính kế toán đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn vững chắc và có sự phối hợp trong công tác kế toán, bộ máy tổ chức được sắp xếp gọn nhẹ phù hợp với trình độ, sự tiến bộ của từng người. Với cơ cấu tổ chức khoa học nên công tác kế toán nói chung và hệ thống chứng từ, sổ sách của công ty được thiết lập một cách tương đối đầy đủ và khoa học, các mẫu sổ được kết hợp theo quy định của nhà nước và cải biến theo đặc điểm riêng của công ty.
- Công ty đã áp dụng hình thức hạch toán "chứng từ ghi sổ" nên việc mở sổ ghi chép tính toán chính xác theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, phần nghiệp vụ kế toán nói chung, phần kế toán nguyên vật liệu nói riêng về mặt tổng thể đã được vận dụng đúng các chế độ kế toán hiện hành trên cơ sở phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm có kích cỡ lớn lại là hàng siêu trường siêu trọng do vậy chủng loại vật tư nguyên liệu rất đa dạng dẫn đến số lượng sổ sách theo dõi rất lớn và phức tạp. Hiện nay, phòng kế toán Công ty vẫn thực hiện bằng tay trên sổ sách giấy tờ do vậy rất vất vả, đôi lúc không đáp ứng được yêu cầu hạch toán cũng như cung cấp thông tin cho lãnh đạo, từ đó Phòng kế toán cần thiết đề nghị Lãnh đạo Công ty tạo điều kiện cho áp dụng kế toán trên phần mềm vi tính để phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ , phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.


Xem Thêm: Công tác kế toán của Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Hàn Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán của Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Hàn Việt sẽ giúp ích cho bạn.