Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục


PHẦN I: MỞ ĐẦU

Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi ích của mình là tiền lương và các khoản trích theo lương.
Tiền lương là khoản tiền công trả cho người lao động tương ứng với số lượng, chất lượng và kết quả lao động.
Tiền lương là nguồn thu nhập của công nhân viên chức, đồng thời là những yếu tố CFSX quan trọng cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
Quản lý lao động tiền lương là một yêu cầu cần thiết và luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm nhất là trong điều kiện chuyển đổi cơ chế từ cơ chế bao cấp sang. Em đã nhận rõ vấn đề này và lựa chọn đề tài: "Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục".
Đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Lời mở đầu
Phần II: Thực trạng về quản lý tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục.
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục.
MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 2
I. Giới thiệu về Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 2
1. Sự ra đời của Viện 2
2. Chức năng và nhiệm vụ của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 2
2.1. Chức năng 2
2.2. Nhiệm vụ 3
3. Quá trình phát triển hoạt động của Viện 4
4. Kết quả hoạt động của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 5
5. Cơ cấu tổ chức 6
II. Thực trạng về quản lý lao động - tiền lương ở Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 8
1. Đặc điểm về lao động ở Viện 8
1.1. Vấn đề lao động ở Viện 8
1.2. Cơ cấu lao động 8
1.3. Số lượng lao động 10
1.4. Chất lượng lao động ở Viện 11
1.5. Các hình thức tổ chức quản lý lao động của Viện 12
2. Vấn đề tiền lương của Viện 13
2.1. Phương pháp tính quỹ lương của Viện 13
2. Hình thức trả lương ở Viện. 14
3. Nhận xét chung 15
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN 17
I. Phương hướng phát triển của Viện 17
II. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 17
KẾT LUẬN 20


Xem Thêm: Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục sẽ giúp ích cho bạn.