Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su Sao Vàng

LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cần thiết của đề tài
Nền kinh tế chuyển sang giai đoạn phát triển mới từ sau đại hội Đảng toàn quốc lầ thứ IX. Đó là đại hội của tinh thần đổi mới tư duy và đổi mới mọi hoạt động của Đảng, toàn dân trong sự phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc. Mờu chốt của quá trình đổi mới này chính là cuộc cách mạng về cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang quản lý kinh tế. Đó là quá trình chuyển hoá từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý vỹ mô của nhà nước theo định hướng XHCN. Trong cơ chế của nền kinh tế tất cả các doanh nghiệp đều có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế.
Một quy luật tất yếu trong nền sản xuất kinh tế thị trường đó là quy luật cạnh tranh: Làm thế nào để đứng vững trên thị trường? Làm thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ? Đây là những câu hỏi luôn đặt ra cho mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy mà doanh nghiệp sản xuất cần phải có phương án sản xuất ngay từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất. Tức là từ khi tìm nguồn nguyên vật liệu để thu mua đến khi tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo thu hồi nhanh đồng vốn lưu động và tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống cho người lao động tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp có điều kiện tĩch luỹ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, điều đó có ý nghĩa quyết định cho các doanh nghiệp đững vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường nói chung và công ty nói riêng.
Để thực hiện được điều này, các nhà doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt công tác cung ứng , dự trữ và sử dụng vật tư trong doanh nghiệp cũng là một phương án góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đem lợi nhuận, tiết kiệm lao động cho doanh nghiệp. Do vậy, việc thực hiện quản lý vật tư trong doanh nghiệp cần phải được hoàn thiện từ khâu tổ chức cung ứng dự trữ đến việc tính toán chính xác chi phí vật tư làm sao cho hợp lý tiết kiệm và có hiệu quả thì mới đáp ứng được mục tiêu hạ giá thành sản phẩm.
Sau thời gian học tập lý thuyết ở trường em được về thực tâp tại Công ty cao su sao vàng. Trong quá trình thực tập, được tiếp xúc với thực tiễn công tác quản lý tai công ty kết hợp với những kiến thức lý luận cơ bản về công tác quản lý vật tư, em nhận thấy công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư là phần quân trọng trong công tác quản lý kinh tế nói chung và công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư nói riêng tại công ty, vì vậy em xin được đi sâu nghiên cứu đề tài: "Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng".
2.Đối tượng phạm vi đề tài
a.Đối tượng.
Phân tích tình hình thực tế công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư của Công ty cao su sao vàng nhằm tìm ra những điểm yếu, điểm mạnh, vấn đề cần khắc phục, điểm cần phát huy thông qua số lượng thực tế do công ty cung cấp.
b. Phạm vi.
Đồ án giới hạn trong phạm vi là phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư, trên cơ sở đó xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vật tư được tốt hơn tại Công ty cao su sao vàng.
3.Phương pháp nghiên cứu.
Sử dụng các phương pháp phân tích so sánh, thay thế liên hoàn kết hợp với tìm hiểu tình hình thực tế ở các phòng ban, bộ phận trong công ty kết hợp với các tài liệu, sách lý thuyết, và dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Hồng Phương. Cuối cùng đưa ra một số biện pháp khắc phục nhược điểm.
4.Nội dung đồ án
Đồ án gồm những phần sau:
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG, DỰ TRỮ
VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
1.Tính cần thiết của đề tài 1
2.Đối tượng phạm vi của đề tài 2
a.Đối tượng 2
b.Phạm vi 2
3.Phương pháp nghiên cứu 2
4.Nội dung đồ án 3
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 4
I. Quá trình hình thành và phát triển 4
II. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 6
III. Công nghệ sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty 8
VI. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất 10
V. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 12
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ 15
I. Khái niệm vật tư 15
1. Khái niệm vật tư 15
2. Phân loại 15
3. Quản lý vật tư 17
II. Định mức tiêu hao vật tư 18
1. Định mức tiêu hao vật tư là gì 18
2. Các phương pháp xây dựng định mức tiêu hao 18
III. Lập kế hoạch cung ứng 19
IV. Xác định nhu cầu vật tư 21
V. Dự trữ vật tư 23
1. Khái niệm và vai trò của dự trữ 23
2. Hệ thống quản lý 25
a. Hệ thống điểm đặt hàng 26
b. Hệ thống tái tạo chu kỳ 28
c. Dự trữ bảo hiểm 30
3. Lựa chọn nguồn cung cấp 31
VI. Tổ chức kho để dự trữ 32
1. Khái niệm và phân loại kho 32
a. Khái niệm 32
b. Phân loại kho 32
2. Nhiệm vụ và nội dung của quản lý kho 32
a. Nhiệm vụ 32
b. Nội dung chủ yếu của quản lý kho 33
VII. Phân tích tình hình cung ứng và dự trữ vật tư 34
1. Phân tích tình hình cung ứng vật tư 34
a. Phân tích cung ứng vật tư theo số lượng 34
b. Phân tích cung ứng nguyên vật liệu theo chủng loại 35
c. Phân tích cung ứng vật tư về đồng bộ 35
d.Phân tích cung ứng vật tư theo chất lượng 36
e. Phân tích kịp thời của việc cung ứng vật tư 36
g. Phân tích tiến độ và nhịp điệu cung ứng vật tư 37
2. Phân tích tình hình dự trữ nguyên vật liệu 37
VIII. Phân tích tình hình sử dụng vật tư 40
1. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm 40
2. Phân tích mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm 42
3. Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí nguyên vật liệu theo sản xuất sản phẩm 43
CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 47
I. Tình hình cung ứng vật tư ở Công ty Cao Su Sao Vàng 47
1. Công tác lập kế hoạch cung ứng vật tư 48
2. Phân tích tình hình cung ứng vật tư 51
a. Cung ứng theo số lượng 51
b. Cung ứng theo chất lượng 52
c. Cung ứng theo chủng loại 53
d. Cung ứng về mặt đồng bộ 55
e. Tính chất kịp thời của việc cung ứng nguyên vật liệu 55
h. Tiến độ cung ứng 56
II. Thực trạng tình hình dự trữ vật tư 56
III. Phân tích hình hình sử dụng vật tư ở công ty 59
1. Phân tích tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm 59
2. Phân tích mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm đối với lốp xe đạp 37 - 584 63
CHƯƠNG IV. CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ 66
I. Đánh giá về những ưu, nhược điểm trong công tác quản lý vật tư ở Công ty Cao Su Sao Vàng 66
1. Những ưu điểm 66
2. Những tồn tại 67
3. Những khó khăn 67
II. Đề xuất biện pháp giảm chi phí vật tư trong sản xuất 68
1. Ổn định nguồn cung ứng nguyên vật liệu chính 68
2. Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để giảm được hao phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất 70
KẾT LUẬN CHUNG 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứ sẽ giúp ích cho bạn.