Tổ chức công tác Kế toán tài sản cố định và việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Thái Bình


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ 2
I.Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc hạch toán và nhiệm vụ kế toán TSCĐ 2
1.Khái niện TSCĐ 2
2. Đặc điểm của TSCĐ 2
3. Nguyên tắc hạch toán TSCĐ 2
4.Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 3
II.Phân loại và đấnh giá TSCĐ 3 1. Phân loại TSCĐ 3
1.1 Phân loaị TSCĐ theo hình thái biểu hiện 3
1.2. Phân loại theo nguồn hình thành 4
1.3. Phân loại theo quyền sở hữu 4
1.4. Phân loại theo công dụng và tình hình sử dụng 5
2.Đánh giá TSCĐ 5
III.Nôi dung công tác kế toán TSCĐ 8
1. Kế toán chi tiết TSCĐ 8
2. Kế toán tổng hợp TSCĐ 9
3. Kế toán khấu hao TSCĐ 14
4. Kế toán sửa chữa TSCĐ 18
Chương II: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty Thương mại và Dịch vụ Thái Bình 20
I. Khái quát chung về công ty Thương mại và Dịch vụ Thái Bình 20
1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty Thương mại và Dịch vụ Thái Bình 20
2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 21
3. Cơ cấu tổ chức của công ty 21
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 23
5. Đặc điểm quy trình công nghệ 24
6. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 25
7. Đặc điểm của công tác kế toán tại công ty 27
II. Những vấn đề chung về quản lý và hạch toán TSCĐ tại công ty Thương mại và Dịch vụ Thái Bình 27
1. Tình hình trang bị TSCĐ 27
2. Phân loại TSCĐ 28 3. Đánh giá TSCĐ 29
4. Hạch toán biến động TSCĐ 30
5. Hạch toán khấu hao TSCĐ 46
6. Kế toán sửa chữa TSCĐ 49
Chương III: Một số nhận xét ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Thương mại và Dịch vụ Thái Bình 51
1. Nhận xét chung về công tác tổ chức kế toán TSCĐ 51
2. Những tồn tại và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty 51
Kết luận 56


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình kế toán doanh nghiệp - Trường đại học Quản lý và
Kinh doanh Hà nội
2. Hệ thống kế toán doanh nghiệp –Nhà xuất bản tài chính 2000
3. Kế toán tài chính –NXB Thành phố Hồ Chí Minh 2001
4. Tài liệu công ty Thương mại và Dịch vụ Thái Bình
5. Các bài giảng của các thầy cô giáo - Trường Trung học Kinh tế
Hà nội


NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
TSCĐ :Tài sản cố định
GTGT : Gía trị gia tăng
CCDC : Công cụ dụng cụ
TK : Tài khoản
XDCB : Xây dựng cơ bản


Xem Thêm: Tổ chức công tác Kế toán tài sản cố định và việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác Kế toán tài sản cố định và việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công sẽ giúp ích cho bạn.