Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp chế biến Thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà nội
Lời nói đầu

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, nhiều nhà kinh tế, quản lý kinh doanh và chủ Doanh nghiệp quan niệm kế toán như một “ ngôn ngữ kinh doanh “, được coi như “ nghệ thuật “ để ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định phù hợp của các đối tượng sử dụng thông tin. Song dù có quan niệm như thế nào đi chăng nữa thì thực tế đã chứng minh kế toán luôn là công cụ quản lý và có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước và vi mô của Doanh nghiệp.
Để đạt được mục tiêu kinh doanh đó là thu được lợi nhuận thì doanh nghiệp phải quyết định lựa chọn phương án sản xuất sản phẩm và cần phải tính đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm qua đó tập hợp tính giá thành sản phẩm.
Vì vậy, trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn luôn được các nhà quản lý Doanh nghiệp quan tâm vì đó là những chỉ tiêu phản ánh chất lượng của hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp. Do đó, tiết kiệm chi phí sản xuất tối đa, and hạ giá thành sản phẩm hợp lý là biện pháp quan trọng nhất tăng lợi nhuận của Doanh nghiệp.
Tại Xí nghiệp chế biến Thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà nội , công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng đã tương đối đi vào nề nếp, cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý chi phí sản xuất và giá thành. Tuy nhiên, nếu xí nghiệp hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán này thì thông tin kinh tế cung cấp chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn. Bởi vậy , em mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề này trong bài viết của mình.
Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp chế biến
Thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà nội

Sau một thời gian nỗ lực tìm tòi nghiên cứu em đã hoàn thành bài viết này.Nhưng do nhận thức và trình độ có hạn, nhất là trong quá trình tiếp cận những vấn đề mới nên trong bài viết của em còn có nhiều thiếu xót và hạn chế.Vì vậy, em rất mong muốn tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp , chỉ bảo để em có điều kiện bổ xung nâng cao kiến thức của mình và để phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập và công tác thực tế sau này .
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện hiện nay
I). Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện hiện nay
1.Đặc điểm của nền kinh tế thi trường có ảnh hưởng đến công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
2.Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
II).Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1. Chi phí sản xuất
2. Giá thành
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Phần thứ hai : Tình hình thực tế và một số ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp chế biến Thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà nội
I).Tình hình thực tế:
A. Đặc điểm chung của Xí nghiệp.
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp
2. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán xí nghiệp áp dụng
B. Tình hình thực tế
1.Công tác tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp
1.1.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.Kế toán chi phí khấu hao tài sản cố định
2. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm
2.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm
II). Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
1.Về phương pháp hạch toán vật liệu chính nhập lại kho sau tái chế
2.Về đơn giá xuất nguyên vật liệu trực tiếp
Kết luận ./.
Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp chế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp chế sẽ giúp ích cho bạn.