Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương của Công ty Mặt Trời Việt


LỜI NÓI ĐẦU
Trong cơ chế tập trung hoá vấn đề tiền lương chưa có sự quan tâm thích đáng, những quan điểm về tiền lương bộc lộ những thiếu sót trong nhận thức như tiền lương không phải là giá cả sức lao động, cơ chế phân phối tiền lương phụ thuộc vào cơ chế phân phối thu nhập quốc dân. Điều đó cho thấy tiền lương trong cơ chế kế hoạch hóa không làm được vai trò là đòn bảy của kinh tế của mình.
Chuyển sang cơ chế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp thực hiện chế độ tự hạch toán đảm bảo tiền lương của cán bộ, công nhân bù đắp hao phí lao động của họ một cách hợp lý, đồng thời tiết kiệm được chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Chính vì vậy tổ chức kế toán tiền lương là một trong những nội dung quan trọng của công tác kế toán tiền lương trong doanh nghiệp, nó có quan hệ mật thiết với từng người lao động, đến mọi mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giải quyết quan hệ tiền lương tốt sẽ làm cho người lao động thoả mãn lợi ích vật chất của mình, đồng thời quan tâm đến thành quả lao động, phát huy sáng kiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh tổ chức hạch toán tiền lương một cách hợp lý việc
trích nộp và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Quỹ BHXH, BHYT được thành lập để tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại Công ty Mặt Trời Việt tôi đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp: "Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt". Việc nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về lương, phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương ở công ty trên cơ sở hiểu biết của bản thân trong quá trình học tập đề suất những biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương.
Nội dung gồm ba phần sau:
Phần I : Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Mặt Trời Việt
Phần II : Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền luơng của Công ty Mặt Trời Việt
Phần III : Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương của Công ty Mặt Trời Việt.

Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết và áp dụng lý thuyết vào tình hình thực trạng của Công ty nhưng do thời gian có hạn, nên chắc chắn bản báo cáo này vẫn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp của cô giáo để bổ sung vào bản báo cáo thực tập tốt nghiệp và khắc phục những thiếu sót trên.
Ngày 25 tháng 07 năm 2005
Học viên
TRƯƠNG MINH HÙNG

MỤC LỤC

Lời nói đầu1
Phần I : Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Mặt Trời Việt .3
I> I/ Đặc điểm chung của Công ty Mặt Trời Việt 3
1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp .3
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty .4
3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty.5
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty .6
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 6
4.2. Hệ thống tài khoản.8
4.3. Hình thức sổ kế toán 8
4.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty9
Phần II : Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Mặt Trời Việt 10
A - Thực trạng chung về công tác kế toán tại Công ty Mặt Trời Việt.10
I/ Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước 10
1.Kế toán vồn bằng tiền 10
2.Kế toán các khoản phải thu.12
3.Kế toán các khoản ứng trước, trả trước 13
II/ Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ14
1.Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 14
III/ Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn .17
1.Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ .17
2.Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ18
3.Trích khấu hao TSCĐ 18
IV/ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương20
V/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.20
VI/Kế toán nguồn vốn 21
1.Kế toán nợ phải trả .21
2.Kế toán các nguồn chủ sở hữu22
VII/ Báo cáo tài chính22
B – Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 25
I/ Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp .25
1.Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.25
2.Phân loại lao động trong sản xuất kinh doanh.26
3.ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý, tổ chức lao động .27
4.Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo lương .27
4.1. Các khái niệm 27
4.2. ý nghĩa của tiền lương.29
4.3. Quỹ tiền lương 29
5. Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT 30
5.1. Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương30
5.2. Chế độ Nhà nước quy định về các khoản trích theo tiền lương.32
5.3. Chế độ tiền ăn giữa ca.33
5.4. Chế độ tiền thưởng quy định .33
6. Các hình thức trả lương.33
6.1. Hình thức trả lương theo thời gian lao động 33
6.1.1. Khái niệm hình thức trả lương theo thời gian lao động 33
6.1.2. Các hình thức tiền lương thời gian và phương pháp tính lương 33
6.1.3. Lương công nhật.35
6.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm.36
6.2.1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm36
6.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá tiền lương .36
6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm.36
7. Nhiệm vụ kế toán tiền lươngvà các khoản trích theo lương .38
8. Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất trực tiếp39
9. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 40
10. Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT41
10.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng.41
10.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu .43
II/ Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt .46
1.Công tác tổ chức và quản lý lao động tại Công ty 46
2.Nội dung quỹ tiền lương và thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại Doanh nghiệp.46
2.1.Nội dung quỹ tiền lương .46
2.2.Thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lương tại Doanh nghiệp46
3.Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH.48
3.1Hạch toán lao động48
3.2.Trình tự tính lương BHXH phải trả và tổng số lương53
3.3.Trình tự tính lương BHXH phải trả và tổng số liệu54
4.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 62
4.1.Các TK kế toán áp dụng trong Doanh nghiệp và các khoản trích theo lương của Doanh nghiệp 62
4.2.Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của Doanh nghiệp 62
PHẦN III : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MẶT TRỜI VIỆT
I/ Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty 72
II/ Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty. 72
1. Ưu điểm 72
2. Nhược điểm 73
III/ Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 74
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 74
2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 74
3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 75
Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương của Công ty Mặt Trờ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương của Công ty Mặt Trờ sẽ giúp ích cho bạn.