Bàn về kế toán doanh thu, thu nhập từ cung cấp dịch vụ Quảng cáo trực tuyến theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
MỤC LỤC

Lời nói đầu 4
Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TMĐT VÀ LĨNH VỰC QCTT: 5
1.1. Khái niệm TMĐT 5
1.2. Khái quát chung về Quảng cáo 5
1.3. Quảng cáo trực tuyến: 6
1.3.1. Những ưu điểm của Quảng cáo trực tuyến: 6
1.3.2. Cỏc hỡnh thức QCTT phổ biến hiện nay: 7
1.3.2.1. Quảng cáo bằng logo – banner: 7
1.3.2.2. Quảng cáo bằng đường Text link (kết nối văn bản): 7
1.3.2.3. Quảng cỏo tài trợ tại cỏc trang tỡm kiếm: 7
1.3.3. Thực trạng phát triển của QCTT ở VN: 8
1.4. Vai trũ, ý nghĩa của kế toỏn doanh thu, thu nhập đối với BCTC và đối với những người quan tâm đến BCTC: 9
1.5. Nhiệm vụ hạch toán: 9
Chương II: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CCDV QCTT THEO CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH: 10
2.1. Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu và thu nhập từ CCDV QCTT: 10
2.1.1. Các khái niệm: 10
2.1.2. Điều kiện ghi nhận DT CCDV: 10
2.1.3. Giá trị ghi nhận DT CCDV: 11
2.1.4. Các khoản giảm trừ DT: 13
2.2. Kế toán doanh thu, thu nhập từ hoạt động CCDV QCTT: 14
2.2.1. Chứng từ và sổ sách kế toán: 14
2.2.2. Hạch toán kế toán DT và thu nhập từ CCDV QCTT 15
2.2.2.1. Tài khoản sử dụng 15
2.2.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 15
Chương III: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VN HIỆN HÀNH TRONG KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG CCDV QCTT: 20
3.1. Đánh giá Chuẩn mực & chế độ kế toán VN hiện hành về kế toán DT, thu nhập và thực tế áp dụng trong các DN CCDV QCTT ở Việt Nam 20
3.1.1. So sánh chuẩn mực & chế độ kế toán VN hiện hành về kế toán DT, thu nhập với Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 18: 20
3.1.2. Đánh giá thực trạng kế toán DT, thu nhập từ CCDV QCTT: 21
3.1.2.1. Giao dịch đổi QC lấy QC: 21
3.1.2.2. Kế toán DT trong trường hợp có liên quan đến khoản thu hộ bên thứ ba: 23
3.1.2.3. Hoạt động kinh doanh quyền QC: 24
3.2. Một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện Chuẩn mực & Chế độ kế toán Việt Nam: 25
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Chuẩn mực & Chế độ kế toán Việt Nam 25
3.2.2. Một số đề xuất, kiến nghị về phương hướng giải quyết thực trạng kế toán doanh thu, thu nhập từ CCDV QCTT 26
3.2.2.1. Phương hướng giải quyết kế toán nghiệp vụ giao dịch đổi quảng cáo lấy quảng cáo: 26
3.2.2.3. Kiến nghị về kế toán DT liên quan các khoản thu hộ bên thứ ba: 28
3.2.2.3. Kế toán ghi nhận DT trong hoạt động kinh doanh quyền QC: 29
Kết luận 32
Danh mục tài liệu tham khảo 37Lời nói đầu
Cùng với sự thay đổi và phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây, thỡ CNTT và cụng nghệ truyền thụng đa phương tiện ở nước ta cũng có những bước tiến nhảy vọt mang tính chất đột phá. Chúng tác động tương hỗ lẫn nhau đem lại những thành tựu to lớn. Trong đó phải kể đến sự ra đời của một PTKD mới – PTKD TMĐT đó, đang và sẽ đem lại hiệu quả, lợi ích kinh tế cao trong kinh doanh và từng bước thúc đẩy thương mại phát triển.
Một trong những lĩnh vực nổi trội của TMĐT đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở VN là Quảng cáo trực tuyến. QCTT chính bản thân nó mang những đặc điểm khác biệt về cả hỡnh thức và nội dung so với những phương thức kinh doanh, quảng cáo truyền thống, do đó, kế toán trong lĩnh vực này cũng mang những nét, những đặc điểm, phương pháp, tư duy riêng. Trong hệ thống kế toán, kế toán DT, thu nhập là một phần hành kế toán quan trọng. Do đó, việc xác định DT đúng thời điểm và đảm bảo hợp lý về giỏ trị ghi nhận là một việc cần thiết.
Chính vỡ vậy, em đó chọn đề tài “Bàn về kế toán doanh thu, thu nhập từ cung cấp dịch vụ Quảng cáo trực tuyến theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành” với mục đích đưa ra một cái nhỡn tổng quát về kế toán DT, thu nhập trong lĩnh vực CCDV QCTT, đồng thời nêu những tồn tại và đề xuất một số hướng, giải pháp với mong muốn gúp sức lực nhỏ bộ của mỡnh vào việc hoàn thiện Chế độ kế toán Việt Nam, để Chế độ có thể đáp ứng và phù hợp với những yêu cầu cấp thiết của thực tế.
Ngoài lời nói đầu và kết luận, kết cấu đề án gồm ba chương:
Chương I: Khái quát chung về phương thức kinh doanh TMĐT, lĩnh vực QCTT
Chương II: Phương pháp kế toán DT, thu nhập từ hoạt động CCDV QCTT theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán VN hiện hành
Chương III: Đánh giá & đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện về việc áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán VN hiện hành trong kế toán DT, thu nhập từ hoạt động CCDV QCTT


Xem Thêm: Bàn về kế toán doanh thu, thu nhập từ cung cấp dịch vụ Quảng cáo trực tuyến theo Chuẩn mực và Chế độ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về kế toán doanh thu, thu nhập từ cung cấp dịch vụ Quảng cáo trực tuyến theo Chuẩn mực và Chế độ sẽ giúp ích cho bạn.