LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân. Hàng năm, ngành xây dựng cơ bản thu hút gần 30% tổng số vốn đầu tư của cả nước. Với nguồn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên qui mô lớn. Vấn đề đặt ra ở đây là quản lý vốn tốt, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu:
Hạch toán kinh tế là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với quan hệ hàng hoá - tiền tệ, là một phương pháp quản lý kinh tế, đồng thời là một yếu tố khách quan. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang phát triển theo cơ chế thị trường thì hoạt động kinh doanh phải có lãi, lấy thu nhập để bù đắp chi phí. Song trên thực tế, tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn tương đối cao do chưa quản lý tốt chi phí sản xuất. Vì thế, ngoài vấn đề quan tâm ký được các hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp còn quan tâm đến vấn đề hạ thấp chi phí sản xuất đến mức cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp trong quá trình kinh doanh, tất nhiên doanh nghiệp phải thông qua công tác kế toán - một công cụ có hiệu quả nhất trong quản lý kinh tế. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng.
Nếu tổ chức các vấn đề khác tốt mà thiếu đi việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp khoa học, hợp lý thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khó có thê đạt hiệu quả cao được. Chính vì vậy, việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Trong các doanh nghiệp xây dựng thì đối tượng tính giá thành chính là các công trình, hạng mục công trình vì vậy giá thành sản phẩm xây lắp là chỉ tiêu chất lượng quan trọng trong kinh doanh, qua chỉ tiêu này có thể đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Quản lý tốt giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phấn đấu hạ thấp chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp xây dựng. Bởi vậy giá thành sản phẩm xây lắp và lợi nhuận là các chỉ tiêu có quan hệ xây dựng, tỷ lệ nghịch với nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Những đóng góp chính của luận văn:
Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau 02 tháng thực tập tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong phòng Kế toán của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở trường, em đã chọn đề tài “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm “ tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí làm luận văn tốt nghiệp . Em tin rằng bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn một số tồn tại mà trong bản luận văn đã nêu, Công ty sẽ giải quyết thành công và tiến lên một bước phát triển mới vững mạnh hơn nữa.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Để hoàn thành tốt việc nghiên cứu, em đã sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp
6. Bố cục luận văn:
Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:
· Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản.
· Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí.
· Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí.
Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, kết hợp với những kiến thức đã học tập trong trường. Vì thời gian thực tập có hạn, tầm nhận thức còn mang nặng tính lý thuyết, chưa nắm bắt được nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các cán bộ kế toán và tất cả những người quan tâm đến đề tài để nhận thức của em về vấn đề này ngày càng hoàn thiện hơn.
Em xin trân trọng cảm ơn !


MỤC LỤCTrang
CHƯƠNG I 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ 3
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 3
1.1. Đặc điểm của sản xuất xây lắp tác động đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng 3
1.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng 4
1.1.3. Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng 5
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5
1.1.5. ý nghĩa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 6
1.2. Nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 6
1.2.1. Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 6
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp xây dựng 7
1.2.3. Giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 13
1.2.5. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 16
1.2.6. Đánh giá sản phẩm làm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 26
1.2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp 27
CHƯƠNG II 29
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 29
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ 29
2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí: 29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 29
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí: 30
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí 33
2.2. Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí 39
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí 39
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 48
2.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 53
2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 56
2.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng 62
2.2.8. Kế toán tính giá thành công trình xây dựng ở Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí. 66
CHƯƠNG III 68
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 68
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ 68
3.1. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất. 68
3.1.1. Sự càn thiết phải hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất. 68
3.1.2 Phương hướng hoàn thiện. 69
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Khí. 71
3.2.1. Về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 72
3.2.2. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp 72
3.2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm hoàn thành 72
3.2.4. Về công tác kế toán nói chung 73


Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim sẽ giúp ích cho bạn.