Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông - In Bưu điện


LỜI MỞ ĐẦU

Trong các doanh nghiệp sản xuất, Nguyên vật liệu đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là một trong ba yếu tố đầu vào cơ bản không thể thiếu của quá trình sản xuất. Thêm vào đó chi phí Nguyên vật liệu cũng chiếm một tỉ trọng lớn trong cơ cấu chi phí cũng như giá thành của sản phẩm. Bất cứ một sự biến động nào liên quan đến nguyên vật liệu cũng làm biến động giá thành sản phẩm và tất yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp do vậy cần phải có biện pháp để quản lí tốt nguyên vật liệu. Để công tác quản lí nguyên vật liệu được hiệu quả thì cần thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong doanh nhgiệp. Kế toán là một công cụ đắc lực trong việc quản lý tài sản, nguồn vốn và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp và kế toán nguyên vật liệu lại là một nội dung trong công tác kế toán. Nó phản ánh tình hình tăng giảm và số hiện có của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Vì vậy, thực hiện tốt công tác kế toán nguyên vật liệu giúp cho các doanh nghiệp, công ty quản lý NVL hiệu quả và tiết kiệm không lãng phí, đảm bảo cung cấp kịp thời, đúng, đầy đủ, toàn bộ theo yêu cầu của sản xuất sản phẩm, đồng thời thúc đẩy sản xuất tiến hành một cách nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này đối với công tác kế toán của doanh nghiệp trong quá trình thực tập em đã nghiên cứa đề tài “Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông – In Bưu điện ” nhằm có thêm hiểu biết về công tác kế tóan nguyên vật liệu và đóng góp một số ý kiến của mình về vấn đề này. Chuyên đề của em gồm ba phần như sau:
Phần 1: Tổmg quan về công ty CP dịch vụ viễn thông và In Bưu điện
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty CP dịch vụ viễn thông và In Bưu điện
Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP dịch vụ viễn thông và In Bưu điện
Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp và trình độ nhận thức hạn chế nên chuyên đề không thế tránh khỏi những sai sót. Em mong cô xem xét và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh chuyên đề này.Em xin trân trọng cảm ơn cô giáo THs.Nguyễn Thị Thu Liên đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 3
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – IN BƯU ĐIỆN 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện 3
1.2 Đặc điểm họat động sản xuất kinh doanh của công ty CP dịch vụ viễn thông – In Bưu điện . 5
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện 10
1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện 11
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện 11
1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty CP Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện 15
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIẾN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN 20
2.1 Đặc điểm NVL sử dụng tại công ty. 20
2.2 Phân loại Nguyên vật liệu tại công ty. 20
2.3 Tính giá NVLtại công ty 22
2.3.1 Tính giá NVL nhập kho. 22
2.3.2 Tính giá NVL xuất kho. 23
2.4 Thủ tục nhập - xuất kho NVL tại công ty. 23
2.4.1 Thủ tục nhập kho NVL tại công ty. 23
2.4.2 Thủ tục xuất kho NVL tại công ty . 30
2.5 Kế toán chi tiết NVL tại công ty. 34
2.6 Kế toán tổng hợp NVL tại Công ty CP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện. 39
2.6.1 Tài khoản sử dụng. 39
2.6.2 Qui trình ghi sổ. 40
PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN 50
3.1 Nhận xét về công tác kế toán NVL tại Công ty CP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện 50
3.1.1 Thành tựu. 50
3.1.2 Hạn chế. 52
3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty CP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện 54
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện và nguyên tắc hoàn thiện. 54
3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty. 55
KẾT LUẬN 64DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm in. 6
Bảng 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005- 2006- 2007. 7
Sơ đồ1.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý. 10
Sơ đồ 1.3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 12
Sơ đồ 1.4 Quy trình xử lý thông tin. 18
Sơ đồ 1.5: Quy trình ghi sổ trong kế toán máy. 18
Sơ đồ 2.1 Quy trình nhập kho NVL. 24
Sơ đồ 2.2 Quy trình xuất kho NVL. 30
Sơ đồ 2.3 Quy trình hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 34
Sơ đồ 2.4 Trình tự kế toán chi tiết Nguyên vật liệu. 35
Sơ đồ 2.5 Kế toán tổng hợp NVL. 51
Sơ đồ : 3.1 Sơ đồ lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 65
Sơ đồ : 3.2 Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL .68


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông - In Bưu điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông - In Bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.