Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dệt Hà Đông


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỘT : TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 3
1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty cổ phần dệt Hà Đông 3
1.2. Nhiệm vụ, chức năng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà Đông 4
1.2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 4
1.2.2. Chức năng sản xuất kinh doanh. 5
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần dệt Hà Đông. 5
1.4. Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 10
1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 10
1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 11
PHẦN HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 14
2.1 Đặc điểm công tác tiêu thành phẩm tại công ty cổ phần dệt Hà Đông 14
2.1.1. Đặc điểm thành phẩm 14
2.1.1.1 Đặc điểm chung của thành phẩm 14
2.1.1.2. Đặc điểm công tác quản lý thành phẩm tại công ty. 15
2.1.1.3. Thị trường tiêu thụ thành phẩm 20
2.1.2 Các phương thức tiêu thụ tại công ty. 22
2.1.3 Các phương thức thanh toán tại công ty. 22
2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 23
2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán. 23
2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 30
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 30
2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 38
2.2.3 Kế toán thanh toán với khách hàng. 40
2.2.4. Kế toán thuế GTGT đầu ra. 46
2.3 Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông 49
2.3.1 Phương pháp xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 49
2.3.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 50
2.3.3 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. 56
2.3.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 56
2.3.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 57
2.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 59
PHẦN BA: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 63
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 63
3.1.1 Ưu điểm 63
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 66
3.1.2.1 Hạn chế trong tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 67
3.1.2.2 Hạn chế trong kế toán tiêu thụ thành phẩm 67
3.1.2.3 Hạn chế trong kế toán xác định kết quả kinh doanh. 69
3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 71
3.3 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 71
3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 71
3.3.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 73
3.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 74
3.4.1 Về tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 74
3.4.2. Về kế toán tiêu thụ thành phẩm 75
3.4.3 Về kế toán xác định kết quả kinh doanh. 80
3.5 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 81
3.5.1 Về phía Nhà nước. 81
3.5.2 Về phía công ty. 81
KẾT LUẬN 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty cổ phần dệt Hà Đông 6
Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần dệt Hà Đông. 11
Sơ đồ số 1.3: Trình tự ghi sổ chung tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 13
Bảng số 2.1: Mã hóa thành phẩm nội địa. 16
Bảng số 2.2: Mã hoá tên khăn nội địa. 16
Bảng số 2.3: Mã hoá khối lượng khăn nội địa. 17
Bảng số 2.4: Mã hoá kích thước thành phẩm nội địa. 17
Bảng số 2.5: Mã hoá chất lượng thành phẩm nội địa. 17
Bảng số 2.6: Mã hoá màu sắc thành phẩm nội địa. 18
Bảng số 2.7 : Mã hoá thành phẩm xuất khẩu. 18
Bảng số 2.8: Mã hoá tên khăn xuất khẩu. 19
Bảng số 2.9: Mã hoá màu sắc thành phẩm xuất khẩu. 19
Bảng số 2.10: Bảng tỷ trọng doanh thu của các khách hàng chính năm 2008 21
Biểu 2.1 : Phiếu xuất kho. 25
Biểu số 2.2: Bảng kê số 8. 27
Biểu số 2.3 : Nhật ký chứng từ số 8. 28
Biểu số 2.4: Sổ Cái TK 632. 29
Biểu số 2.5: Phụ lục hợp đồng. 31
Biểu số 2.6: Hoá đơn GTGT của thương vụ bán hàng. 34
Biểu số 2.7: Sổ chi tiết TK 5112( Trích quý IV- năm 2008) 35
Biểu số 2.8: Sổ Cái TK 511. 37
Biểu số 2.9: Phiếu thu. 42
Biểu số 2.10 : Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng. 43
Biểu số 2.11: Bảng kê số 11. 44
Biểu số 2.12: Sổ Cái TK 131. 45
Biểu số 2.13: Tờ khai thuế GTGT. 47
Biểu số 2.14 Bảng kê số 5. 52
Biểu số 2.15 : Sổ Cái TK 641. 54
Biếu số 2.16 : Sổ Cái TK 642. 55
Biểu số 2.17: Sổ Cái TK 515. 57
Biểu số 2.18 : Sổ Cái TK 635. 59
Biểu số 2.19: Sổ Cái TK 911. 60
Biểu số 2.20 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 61
Bảng 3.1 : Tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh ngiệp so với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2007 và 2008. 70
Phụ lục số 2.1: Bảng kê nhập- xuất-tồn thành phẩm xuất khẩu. 85
Phụ lục số 2.2 : Hợp đồng mua bán. 87
Phụ lục số 2.3 : Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra. 89
Phụ lục số 2.4 : Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào. 90


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TK : Tài khoản
PT : Phiếu thu
HĐ : Hoá đơn
CPBH : Chi phí bán hàng
CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
GTGT : Giá trị gia tăng
CP : Cổ phần
Cty: Công ty
VNĐ : Việt Nam đồng
TP : Thành phẩm
CKTT : Chiết khấu thanh toán
PS : Phát sinh
KH : Khách hàngLỜI MỞ ĐẦUTrong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sâu rộng tại khắp các quốc gia trên thế giới như hiện nay, các Doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và công ty cổ phần dệt Hà Đông nói riêng đang đứng trước các cơ hội và thách thức to lớn trong đổi mới công nghệ, bộ máy làm việc và các hoạt động trong tất cả các quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu chuẩn bị các yếu tố đầu vào đến sản xuất và tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa.
Tiêu thụ thành phẩm là khâu cuối cùng của quy trình sản xuất kinh doanh, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Doanh nghiệp vì nó là cơ sở để thu hồi vốn đầu tư ban đầu, tạo lợi nhuận cho quá trình duy trì hoạt động bộ máy làm việc và là tiền đề cho quá trình tái sản xuất mở rộng. Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sẽ góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn nói riêng hiệu quả sử dụng vốn nói chung.
Từ tầm quan trọng trên đã đặt ra các yêu cầu với công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty là phải cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về doanh thu, các khoản chi phí liên quan và lợi nhuận của Doanh nghiệp cho các đối tượng quan tâm bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp đảm bảo sự quản lỹ vĩ mô của Nhà nước, quá trình quản trị nội bộ Doanh nghiệp.
Công ty cổ phần dệt Hà Đông đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh . Vì vậy, trong những năm qua, cùng với hoạt động chung của phòng kế toán tài chính, phần hành kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty đã nhận được quan tâm đúng mức của bộ máy quản lý công ty. Tuy nhiên công tác kế toán tại phần hành này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định do các nguyên nhân khách quan và chủ quan.Qua quá trình thực tập tại công ty, cùng với những kiến thức chuyên ngành kế toán đã tích lũy được trong 4 năm học qua, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em. Thông qua việc làm chuyên đề này, em hi vọng có thể nâng cao hiểu biết thực tế về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tại phần hành kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 phần như sau:
PHẤN MỘT: Tổng quan chung về công ty cổ phần dệt Hà Đông
PHẦN HAI: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông
PHẦN BA: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông
Em xin gửi lời cảm ơn đến GS.TS Đặng Thị Loan đã hướng dẫn em rất tận tình và các cán bộ nhân viên phòng kế toán tài chính đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề thực tập.
Mặc dù đã rất cố gắng và có quá trình làm việc nghiêm túc nhưng do giới hạn về mặt thời gian và trình độ, chuyên đề này không thể tránh các sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong khoa Kế toán và các cô, chú, anh, chị trong công ty cổ phần dệt Hà Đông để em hoàn thiện chuyên đề của mình.
Sau đây là nội dung chuyên đề thực tập:


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần d
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần d sẽ giúp ích cho bạn.