Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp
LỜI NÓI ĐẦUTrong những năm gần đây khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã và đang trên đà phát triển đẩy mạnh Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước để theo kịp với xu hướng phát triển của khu vực và trên thế giới. Và đã đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt thì kế toán lại càng khẳng định được vai trò của mình. Nó là công cụ hữu hiệu để quản lý nền kinh tế và là phương tiện để cung cấp những thông tin về tình hình kinh tế tài chính của một đơn vị cho các đối tượng quan tâm.
Chính vì vậy, mỗi sinh viên khoa kế toán sau khi kết thúc hơn một năm học ngồi trên ghế nhà trường, việc thực tập tại các loại hình doanh nghiệp là con đường đúng đắn để cho mỗi sinh viên củng cố và hoàn thiện những kiến thức đã học, kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế công việc sau này.
Qua thời gian thực tập về công tác kế toán tại công ty em đã có điều kiện vận dụng những kiến thức đã học tại trường thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với hoạt động kinh doanh tại công ty. Với sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên khoa kế toán Cô Nguyễn Thanh Huyền cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là bộ phận kế toán đã giúp em hoàn thành báo cáo này. Do nhận thức và trình độ có hạn, thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên báo cáo của em vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô cùng các cán bộ trong phòng kế toán của công ty để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2009.


NHẬT KÝ THỰC TẬP
Ngày , tháng Nội dung công việc Ghi chú Xác nhận của người phụ trách hướng dẫn
09-12/02/2009 Những ngày đầu tìm hiểu về doanh nghiệp
13-14/02/2009 Tìm hiểu bộ máy quản lý,bộ máy kế toán, hình thức kế toán
15-16/02/2008 Tìm hiểu kế toán tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng
17/02/2009 Tìm hiểu kế toán TSCĐ
18/02/2009 Tìm hiểu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
19-20/02/2008 Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệuMỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP. 2
I. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần
Xây lắp Điện Công nghiệp. 2
1.1. Giới thiệu về Công ty. 2
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3
II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty
cổ phần Xây lắp Điện Công nghiệp. 3
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. 3
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần
Xây lắp Điện Công nghiệp. 5
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 6
3.2. Hình thức sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty. 8
CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP. 10
I. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển công ty cổ phần
xây lắp điện công nghiệp. 10
II. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ. 11
III. Kế toán tài sản cố định. 14
3.1. Cơ cấu tài sản cố định trong Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Công nghiệp. 14
3.2. Quy trình tổ chức hạch toán tăng hoặc giảm TSCĐ. 14
3.3. Phương pháp tính hao mòn và phân bổ khấu hao TSCĐ trong
doanh nghiệp : 14
IV. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần
xây lắp điện công nghiệp. 16
4.1. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương cuả doanh nghiệp. 16
4.2. Kế toán trích BHYT, BHXH, KPCĐ. 17
KẾT LUẬN 18


Xem Thêm: Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.