Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hòa BìnhĐề cương đề tài mã số: 23544

​LỜI NÓI ĐẦU . 1
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất . 3
1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Đặc điểm 3
1.1.3. Vai trò nguyên vật liệu 3
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 4
1.3. Phân loại và các cách đánh giá nguyên vật liệu 5
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu . 5
1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu . 7
1.3.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu 7
1.3.2.2. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 7
1.3.3. Các phương pháp đánh giá nguyên vật liệu . 8
1.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu . 10
1.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu 10
1.5.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 10
1.5.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng . 11
1.5.1.2. Sổ chi tiết nguyên vật liệu . 11
1.5.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 12
1.5.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 18
1.5.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX 19
1.5.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKĐK 23
1.6. Kiểm kê và đánh giá lại vật tư 27
1.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 29
1.7.1. Mục đích 29
1.7.2. Nguyên tắc . 29
1.7.3. Phương pháp kế toán . 29
1.8. Hình thức kế toán . 30
1.8.1. Hình thức nhật ký chung . 31
1.8.2. Hình thức nhật ký chứng từ . 32
1.8.3. Hình thức nhật ký sổ cái 33
1.8.4. Hình thức chứng từ ghi sổ 34
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hoà Bình 36
2.1. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hoà Bình 36
2.2. Chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy hoạt động của Nhà máy 38
2.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Nhà máy 38
2.2.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Nhà máy 39
2.2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Nhà máy ô tô Hòa Bình 39
2.2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban . 40
2.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy trình sản xuất của Nhà máy. 41
2.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Nhà máy . 42
2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 42
2.4.2. Tổ chức công tác kế toán trong Nhà máy 45
2.4.1.1. Chức năng của bộ máy kế toán . 42
2.4.1.2. Sơ đồ bộ máy kế toán . 42
2.4.1.3. Nhiệm vụ của các kế toán trong Nhà máy . 43
2.5. Hình thức kế toán áp dụng trong Nhà máy 45
2.5.1. Các loại sổ kế toán 45
2.5.2. Trình tự ghi chép . 45
2.6. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy 46
2.6.1. Đặc điểm tình hình sử dụng và bảo quản nguyên vật liệu tại Nhà máy 46
2.6.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại Nhà máy . 47
2.6.2.1 Phân loại nguyên vật liệu . 47
2.6.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu . 47
2.6.3. Kế toán vật liệu tại Nhà máy . 49
2.6.3.1. Quy trình và nội dung hạch toán ban đầu . 49
2.6.3.2. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu . 59
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất đẩy mạnh công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hoà Bình . 78
3.1. Nhận xét về tình hình thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu và tình hình bảo quản sử dụng nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hoà Bình 78
3.1.1. Ưu điểm . 79
3.1.2. Nhược điểm . 80
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu 81
3.3. Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hoà Bình . 83
KẾT LUẬN . 88


LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, nước ta với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cơ hội luôn luôn đồng nghĩa với kho khăn thử thách. Các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh với những hàng hóa nhập ngoại. Do đó chất lượng và giá thành sản phẩm là yếu tố quyết định khá lớn trong cạnh tranh.
Đối với doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố quyết định cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục chính là nguyên vật liệu. Đây là yếu tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Nó không chỉ ảnh hưởng tới quá trình sản xuất mà còn là nhân tố quyết định tới giá thành sản phẩm và công tác tài chính của doanh nghiệp. Ngoài yếu tố thường xuyên biến động từng ngày, từng giờ nên việc tổ chức và hạch toán tốt nguyên vật liệu sẽ giúp cho nhà quản trị đề ra các chính sách đúng đắn mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Mặt khác chi phí vật tư lại chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy quản lý vật tư một cách hợp lý và sát sao ngay từ khâu thu mua đến khâu sử dụng sẽ góp phần tiết kiệm vật tư, giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Để làm được điều đó các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ hợp lý mà kế toán là công cụ giữ vai trò quan trọng nhất. Kế toán vật tư sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về việc quản lý và sử dụng vật tư, giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đề ra các biện pháp quản lý chi phí vật tư kịp thời và phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Trong cơ chế thị trường, nền kinh tế đang từng bước phát triển mạnh mẽ thì công tác kế toán vật tư cũng có những thay đổi để phù hợp với điều kiện mới. Các doanh nghiệp được phép lựa chọn phương pháp và cách tổ chức hạch

toán tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp mình. Nhà máy ô tô Hòa Bình là một đơn vị sản xuất có quy mô vừa, số lượng sản phẩm nhiều nên vật tư rất đa đạng và phong phú cả về số lượng và chủng loại, từ những vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thường xuyên được sử dụng đến những vật liệu chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy công tác hách toán vật tư rất được coi trọng.
Xuất phát từ những vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Nhà máy ô tô Hòa Bình em đã quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hòa Bình”.
Ngoài lời mở đầu và kết luận chuyên đề kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hòa Bình
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy ô tô Hòa Bình.
Do thời gian và trình độ có hạn nên Luận văn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các Thầy Cô giáo và các cô chú cán bộ nghiệp vụ ở Nhà máy để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Nhà máy ô tô hoà Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Nhà máy ô tô hoà Bình sẽ giúp ích cho bạn.