Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây


LỜI NÓI ĐẦU

T

rong quá trình sản xuất kinh doanh nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tăng tích luỹ. Do đó, các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ chế hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không những bù đắp được chi phí sản xuất mà phải có lãi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính được chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp các doanh nghiệp tìm mọi cách để hạ thấp chi phí sản xuất ở mức tối đa hạ thấp và tiết kiệm chi phí sản xuất cũng chính là biện pháp để hạ thấp từng yếu tố của quá trình sản xuất như: Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí quản lý để từ đó hạ giá thành sản phẩm.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Mọi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu đều làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, hạ thấp và tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là giảm một phần đáng kể chi phí sản xuất. Mặt khác, trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất nguyên vật liệu gồm nhiều chủng loại, được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau thường xuyên biến động về số lượng cũng như giá cả. Do đó, cần phải có biện pháp theo dõi quản lý từ khâu thu mua vật liệu đến khâu xuất sử dụng cho sản xuất về cả chỉ tiêu số lượng cũng như giá trị, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra bình thường. Thông qua công tác hạch toán vật liệu sẽ làm cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu một cách tốt nhất, tránh lãng phí từ đó giảm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu cũng là vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay.
Tại Công ty cổ phần Sơn Tây là một doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành cơ khí với đặc điểm nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thì việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho công ty, vì vậy điều tất yếu là công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí nguyên vật liệu.
Nhận thức về tầm quan trọng của vật liệu đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời qua nghiên cứu thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần Sơn Tây, được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc Công ty, các cán bộ phòng kế toán Công ty, em nhận thấy kế toán vật liệu ở Công ty giữ một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây”.
Nội dung của chuyên đề bao gồm: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây.
Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Sơn Tây.
Do thời gian và trình độ có hạn nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các cán bộ nghiệp vụ ở Công ty để luận văn được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Minh Phương, các thầy cô trong khoa kinh tế và các cán bộ nghiệp vụ của Công ty cổ phần Sơn Tây đã giúp em hoàn thành luận văn này.
Sơn Tây, tháng 8 năm 2005
Sinh viên: Hoàng Thị Mai
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh . 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Đặc điểm . 3 3
1.1.3. Vị trí 3 3
1.1.4. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu . 4 4
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 5 5
1.2.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu . 5 5
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu . 6 6
1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 7 7
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu 7 7
1.3.1.1. Phân loại theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu . 8 8
1.3.1.2. Phân loại theo nguồn gốc vật liệu . 9 9
1.3.1.3. Phân loại theo mục đích và nội dung nguyên vật liệu . 9 9
1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu . 9 9
1.3.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu 9 9
1.3.2.2. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 10
1.3.3. Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu 11 10
1.3.3.1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho . 11 10
1.3.3.2. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho 12 11
1.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu . 16 12
1.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu . 16 1516
1.5.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 16 16
1.5.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng . 16 16
1.5.1.2. Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu 18 18
1.5.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 18 18
1.5.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 23 23
1.5.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 25
1.5.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 31
1.6. Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu . 35 34
1.6.1. Khái niệm 35 34
1.6.2. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm kê và đánh giá lại nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 36
1.6.3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 37
1.6.4. Phương pháp kế toán xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại vật tư hàng hoá 37
1.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 38 37
1.7.1. Sự cần thiết phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 38
1.7.2. Nội dung kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 39
1.8. Hình thức kế toán . 40 39
1.8.1. Hình thức kế toán nhật ký chung . 41 41
1.8.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái . 42 41
1.8.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 43 4141
1.8.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 44
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY 46
2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty 46 45
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 46
2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty cổ phần Sơn Tây. 49
2.1.2.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 49
2.1.2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất. . 51 . 49
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán ở công ty . 52
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. . 52 51
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 54 53
2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 54 . 53
2.2.1. Các loại sổ kế toán 55 53
2.2.2. Trình tự ghi chép . 55
2.3. Thực trạng công tác kế toán vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây . 56
2.3.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty. . 56 54
2.3.2. Phân loại nguyên vật liệu. 56 55
2.3.3. Đánh giá nguyên vật liệu. . 57 55
2.3.4. Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu. . 58 56
2.3.4.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu. 58 57
2.3.4.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu . 64 63
2.3.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 66
2.3.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 71
2.3.6.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 71 68
2.3.6.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu . 74 73
2.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 79
2.5. Kế toán kết quả kiểm kê kho nguyên vật liệu . 79
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY 82
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cổ phần Sơn Tây 82
3.2. Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu . 82
3.3. Đánh giá chung về công tác kế toán vật liệu của công ty. 83
3.3.1. Những ưu điểm về công tác kế toán vật liệu của công ty. . 83
3.3.2. Những mặt hạn chế cần hoàn thiện trong công tác kế toán vật liệu của công ty 86
3.3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty. 87
KẾT LUẬN . 94 91

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. BHXH : Bảo hiểm xã hội.
2. BHYT : Bảo hiểm y tế
3. CT : Chứng từ
4. CTGS : Chứng từ ghi sổ.
5. GTGT : Giá trị gia tăng.
6. HTX : Hợp tác xã.
7. KKĐK : Kiểm kê định kỳ.
8. KKTX : Kê khai thường xuyên.
9. NK : Nhật ký.
10. NKC : Nhật ký chung.
11. NKCT : Nhật ký chứng từ.
12. NKSC : Nhật ký sổ cái.
13. NT : Ngày tháng
14. NVL : Nguyên vật liệu.
15. QLCL : Quản lý chất lượng.
16. QLDN : Quản lý doanh nghiệp.
17. SH : Số hiệu
18. SP : Sản phẩm.
19. SL : Số lượng.
20. SX : Sản xuất.
21. SXKD : Sản xuất kinh doanh.
22. TK : Tài khoản.
23. TSCĐ : Tài sản cố định.
24. VL : Vật liệu

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Biểu số 01: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây 48
Biểu số 02: Hoá đơn GTGT 59
Biểu số 03: Biên bản kiểm nghiệm vật tư 60
Biểu số 04: Phiếu nhập kho 61
Biểu số 05: Hoá đơn GTGT 62
Biểu số 06: Biên bản kiểm nghiệm vật tư 63
Biểu số 07: Phiếu nhập kho 64
Biểu số 08: Phiếu lĩnh vật tư 65
Biểu số 09: Phiếu xuất kho 65
Biểu số 10: Thẻ kho 67
Biểu số 11: Sổ chi tiết vật tư 68
Biểu số 12: Sổ chi tiết vật tư 69
Biểu số 13: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn vật tư 70
Biểu số 14: Bảng kê chi tiết chứng từ gốc 72
Biểu số 15: Chứng từ ghi sổ 72
Biểu số 16: Sổ chi tiết thanh toán với người bán 73
Biểu số 17: Sổ chi tiết thanh toán với người bán 74
Biểu số 18: Tờ kê chi tiết 75
Biểu số 19: Tờ kê chi tiết 76
Biểu số 20: Bảng kê chi tiết 76
Biểu số 21: Chứng từ ghi sổ 77
Biểu số 22: Chứng từ ghi sổ 78
Biểu số 23: Chứng từ ghi sổ 78
Biểu số 24: Sổ Cái Tài khoản 152 78
Biểu số 25: Sổ Cái Tài khoản 621 79
Biểu số 26: Biên bản kiểm kê kho vật tư 81
Biểu số 27: Mẫu sổ đăng kí chứng từ ghi sổ 89
Biểu số 28: Sổ danh điểm vật liệu 90
Biểu số 29: Bảng kê dự phòng giảm giá nguyên vật liệu 91

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ số 01: Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song 20
Sơ đồ số 02: Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 21
Sơ đồ số 03: Sơ đồ kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư 23
Sơ đồ số 04: Sơ đồ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 30
Sơ đồ số 05: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 31
Sơ đồ số 06: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ là (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 34
Sơ đồ số 07: Sơ đồ kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK (tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 35
Sơ đồ số 08: Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu thừa, thiếu khi kiểm kê 36
Sơ đồ số 09: Sơ đồ kế toán kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp KKĐK 37
Sơ đồ số 10: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 41
Sơ đồ số 11: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký sổ Cái 42
Sơ đồ số 12: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ 43
Sơ đồ số 13: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ 45
Sơ đồ số 14: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 52
Sơ đồ số 15: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 53
Sơ đồ số 16: Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ của Công ty 55


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.