Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1


LỜI NÓI ĐẦU
Sau những năm chuyển đổi nền kinh tế, với sự áp dụng cơ chế quản lý kinh tế mới thay cho cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thì hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển vượt bậc. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước là nghành xây dựng cơ bản – một nghành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của cả nước. Thành công của nghành xây dựng trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Với đặc trưng của nghành xây dựng cơ bản là vốn đầu tư lớn, thời gian thi công dài qua nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả, đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Để giải quyết vấn đề nói trên, công cụ hữu hiệu và đắc lực mà mỗi doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng cần có là các thông tin phục vụ cho quản lý đặc biệt là các thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hoá các mối quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quản nguồn đầu tư.
Xuất phát từ những vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Công ty Sông Đà 1 được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thanh Quý và phòng kế toán Công ty , em đã chọn đề tài “Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1.”
Kết cấu chuyên đề gồm hai phần:
Phần I: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1.
Phần II: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà 1.
Với những hạn chế về kiến thức và thời gian, nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót, em mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cũng như cán bộ và nhân viên trong phòng kế toán Công ty Sông Đà 1.
Em xin chân thành cảm ơn !MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1 3
I. Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Sông Đà 1 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Sông Đà 1 3
2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất và qui trình của hoạt động sản xuất xây lắp 3
3. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Sông Đà 1 3
3.1. Sơ đồ 3
3.2. Tổ chức bộ máy quản lý 3
3.3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 3
II. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán của công ty sông đà 1. 3
1. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán ở doanh nghiệp 3
1.1. Sơ đồ 3
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 3
2. Hệ thống sổ kế toán 3
III. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông Đà 1 3
1. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 3
1.1. Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3
1.2. Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3
1.3. Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 3
1.4. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chung 3
2. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 3
2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 3
2.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang 3
3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1 3
3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
3.2. Kỳ tình giá thành 3
3.3. Phương pháp tính giá thành 3
IV. Phân tích tình hình thực hiện kế hạch giá thành tại Công ty Sông Đà 1 3
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1 3
I. Sự cần thiết phải hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
II. Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
III. Đánh giá công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà 1 3
IV. Những tồn tại và phương hướng hoàn thiện trong công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà 1 3
1. Về việc luân chuyển chứng từ 3
2. Về phương pháp tính giá thành 3
3. Về việc hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định 3
V. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 3
1. Tiết kiệm nguyên vật liệu 3
2. Tăng năng suất lao động 3
3. Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công 3
4. Tiết kiệm chi phí sản xuất chung 3
KẾT LUẬN 3
MỤC LỤC


Xem Thêm: Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1 sẽ giúp ích cho bạn.