Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam


Lời nói đầu

Thế giới đang trong xu thế toàn cầu hoá, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Mặt khác, đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hoá. Điều này cũng làm cho chi tiêu của Chính phủ tăng thêm. Vậy Ngân sách chính phủ được tài trợ bởi những nguồn nào? Thuế chính là nguồn thu chủ yếu của chính phủ. Để đáp ứng yêu cầu này Nhà nước ta đã và đang nghiên cứu, áp dụng nhiều sắc thuế nhằm bảo đảm cho sản xuất trong nước phát triển, điều tiết thu nhập trong dân cư, thu hút sự đầu tư của các tổ chức nước ngoài, chính phủ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tạo nguồn ngân sách đầy đủ và lâu dài cho nhà nước.
Trong các luật thuế thì thuế doanh thu là sắc thuế còn nhiều hạn chế, vì vậy cần phải thay thế bằng lụât thuế khác phù hợp. Kết hợp giữa nghiên cứu và kế thừa kinh nghiệm của các nước đi trước. Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 ( từ ngày 2/4 đến ngày 10/5/1997 ) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999, thay cho luật thuế doanh thu.
Thuế GTGT là một sắc thuế mới, có sự thay đổi căn bản về nội dung phương pháp tính thuế và biện pháp hành thu so với thuế doanh thu. Sau một thời gian áp dụng, bên cạnh những tác động tích cực cũng đã phát sinh những bất cập cần phải xử lí. Vì vậy em quyết định chọn đề tài “Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu.
Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm hai phần :
- Phần I : Những lí luận chung về thuế GTGT
- Phần II: Những nhận xét và kiến nghị

Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
PHẦN I : NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT 2
I. Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT trên thế giới,bản chất, chức năng và vai trò của thuế GTGT 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT trên thế giới, bản chất, chức năng và vai trò của thuế GTGT 2
2. Bản chất của thuế đối với nền KTQD 3
3. Chức năng và vai trò của thuế GTGT đối với nền KTQD 3
4. Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT vào Việt Nam 3
II. Khái niệm, phạm vi đánh thuế 4
1.Khái niệm thuế GTGT 4
2. Phạm vi áp dụng thuế GTGT 5
3. Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT 9
4. Hoàn thuế, miễn, giảm thuế GTGT 17
III. Công tác hạch toán, thuế GTGT trong các doanh nghiệp Việt Nam 18
1. TK sử dụng 18
2. Hạch toán, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 20
3. Hạch toán, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 22
4. Sổ kế toán thuế GTGT 24
PHẦN II : NHỮNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 21
I. Nhận xét 26
II. Kiến nghị 29
1. Về thuế suất thuế GTGT 29
2. Về phương pháp tính thuế GTGT 30
3. Về tổ chức thực hiện thuế GTGT 30
Kết luận 31
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở sẽ giúp ích cho bạn.