Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở công ty thông tin tín hiệu Đường Sắt


LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế và quá trình phát triển kinh tế, công tác kế toán cũng không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính nhà nước và doanh nghiệp.

Việc lập và phân tích báo cáo tài chính có vai trò quan trọng trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính. Chính vì vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với các hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp đó mà em triển khai nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở công ty thông tin tín hiệu Đường Sắt
Được sự giúp đỡ của ban giám đốc, phòng tài vụ của Công ty Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt, chuyên đề đã được hoàn thành, nội dung gồm 4 phần như sau:

Phần I: Giới thiệu khái quát về Công ty Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt.

Phần II: Tình hình tổ chức thực hiện công tác lập báo cáo tài chính ở
Công ty.

Phần III: Tình hình hạch toán các nghiệp vụ kế toán của Công ty.

Phần IV: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty.MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I - GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT. 2

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY : 2
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY : 3
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY : 3
4. CƠ CẤU BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY : 4
5. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THÀNH TÍCH VÀ TỒN TẠI CỦA CÔNG TY : 5
PHẦN II - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. 7

I-/ TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY. 7
II-/ CÔNG TÁC THANH TOÁN CỦA CÔNG TY. 11
III . TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY: 13
IV. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY. 14
V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. 14
PHẦN III - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
CỦA CÔNG TY. 15

I. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN. 16
1. Kế toán nguyên vật liệu: 16
2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm : 17
3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm: 18
4. Kế toán tài sản cố định: 19
5. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán
tiền lương và bảo hiểm xã hội. 20
6. Kế toán tài sản bằng tiền: 22
7. Kế toán kết quả và phân phối kết quả: 23
8. Báo cáo tài chính: 23
PHẦN IV - PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY. 24
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở công ty thông tin tín hiệu Đường Sắt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở công ty thông tin tín hiệu Đường Sắt sẽ giúp ích cho bạn.