Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ


LỜI MỞ ĐẦU
***
Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ giai đoạn cung cấp, sản xuất đến tiêu thụ . Thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày , đánh giá được hiệu quả kinh doanh nói chung và của từng mặt hàng nói riêng ,đảm bảo lượng dự trữ vật tư, hàng hoá đúng mức, không qúa nhiều gây ứ đọng vốn, cũng không quá ít làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh . Từ đó có kế hoạch về tài chính cho việc mua sắm cung cấp hàng tồn kho cũng như điều chỉnh kế hoạch về tiêu thụ . Vì thế công tác kế toán hàng tồn kho nói chung và phương pháp kế toán hàng tồn kho nói riêng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp .
Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế và xu hướng hội nhập quốc tế , vấn đề đổi mới , nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hạch toán kế toán càng trở nên cần thiết . Với mục tiêu đó, chúng ta đã và đang nghiên cứu dần từng bước hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán. Đã có bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam ra đời và nhiều văn bản, quyết định, thông tư được ban hành quy định, hướng dẫn việc hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp .
Vì những lý do trên , khi thực hiện đề án môn học lần này, em quyết định chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ" với mong muốn góp thêm ý kiến hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho và hạch toán kế toán nói chung .
Nội dung đề án gồm hai phần chính :
Phần I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO VÀ PHƯƠNG PHÁP KỀ TOÁN TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO
Phần II : PHƯƠNG HƯỚNG , GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
Em xin được cám ơn thầy Nguyễn Ngọc Quang đã hướng dẫn, giúp đỡ em thực hiện chuyên đề này. Bài viết của em có thể còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của thầy .


MỤC LỤC
***
Trang LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNG TỒN KHO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 2
I / Các vấn đề cơ bản về kế toán hàng tồn kho 2
1. Hàng tồn kho và phân loại hàng tồn kho 2
2. Tính giá hàng tồn kho 3
3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 3
a) Phương pháp kê khai thường xuyên 3
b) Phương pháp kiểm kê định kỳ 4
II / Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ 5
1. Tài khoản sử dụng 5
2. Hạch toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp sản xuất 7
a) Hạch toán vật liệu, dụng cụ 7
b) Tổng hợp chi phí sản xuất 10
c) Hạch toán thành phẩm 12
3. Hạch toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp thương mại 14
a) Theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
b) Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16
III / Phương pháp kế toán hàng tồn kho trong kế toán quốc tế 17
1. Kế toán Mỹ 17
2. Kế toán Pháp 17


Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG , GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 19
1. Những vướng mắc trong chế độ hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ 19
a) Thiếu nhất quán về nội dung hạch toán 19
b) Hệ thống tài khoản và quy trình hạch toán rườm rà 20
c) Sự phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 21
3. Phương hướng hoàn thiện 22
4. Đề xuất một số giải pháp 22
a) Thống nhất hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán 22
b) Xây dựng các phương pháp ước tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 24
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm k
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm k sẽ giúp ích cho bạn.