Bản chất của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường


LỜI MỞ ĐẦU


Nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, cở sở pháp lý để quản lý nền kinh tế thị trường mở cửa đã, đang hình thành và từng bước được thực hiện. Trong bối cảnh đó các thành phần kinh tế tham gia thị trường ngày càng nhiều, các doanh nghiệp ra đời với nhiều hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng và phức tạp.
Song song với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, sự hình thành và phát triển của thị trường vốn nói riêng, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, sự quan tâm đến tình hình tài chính của nhau càng tăng. Hay nói một cách khác, ngày càng có nhiều đối tượng khác nhau quan tâm đến những thông tin tài chính của doanh nghiệp. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tin ngay vào bản tự báo cáo của doanh nghiệp mà không có sự kiểm tra, phân tích độ tin cậy của báo cáo đó. Ngược lại, nếu tất cả mọi người (có liên quan đến doanh nghiệp) cùng kiểm tra bản báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì đó là một sự lãng phí lớn về thời gian. Để đáp ứng tình hình này đòi hỏi phải có một bên thứ ba độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho đối tượng quan tâm. Vì vậy, nó đã hình thành nên một loại kiểm toán độc lập. Luật pháp nhiều quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển qui định chỉ có các báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập mới có giá trị pháp lý và độ tin cậy.
Như vậy kiểm toán độc lập ra đời không phải tự thân, vị thân mà nó ra đời đáp ứng yêu cầu tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường.
Trong đề tài nghiên cứu này em xin trình bày về bản chất của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường qua ba nội dung sau:
- Xác minh và bày tỏ ý kiến độc lập về bảng khai tài chính.
- Kiểm toán viên có trình độ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.
- Chất lượng của hoạt động kiểm toán độc lập với những khó khăn và giải.
Do những hạn chế về thời gian và trình độ, không tránh khỏi những sai sót
nhất định, em kính mong được sự nhận xét, đánh giá từ thầy.


Xem Thêm: Bản chất của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bản chất của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường sẽ giúp ích cho bạn.