Các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU

Ở nước ta, cùng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, một số hệ thống thị trường dịch vụ tài chính đồng bộ dần được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng tăng của các chủ thể trong nền kinh tế. Các loại hình dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng, cả về số lượng cũng như chủng loại, bao gồm: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ trên thị trường chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính Các chủ thể tham gia thị trường dịch vụ tài chính ngày càng mở rộng, trong đó có các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Giá cả dịch vụ tài chính đang được đổi mới theo định hướng tự do hoá, giảm dần sự can thiệp mang tính hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước. Thị trường dịch vụ tài chính cũng đang trong quá trình hội nhập với thế giới và khu vực.
Tuy nhiên, thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam mới đang trong quá trình hình thành, các loại hình dịch vụ tài chính còn sơ khai, chưa đáp ứng được các nhu cầu về dịch vụ tài chính của nền kinh tế. Đặc biệt, khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh còn một số rào cản: Cơ chế, chính sách, thiếu thông tin Những vấn đề về thị trường dịch vụ tài chính và phát triển dịch vụ tài chính Việt Nam còn đang khá mới mẻ. Chính vì vậy, cần có một nghiên cứu khái quát về thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính, cũng như cho các đói tượng và làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam. Đó là lý do em chọn đề tài này. Trong bài tiểu luận, em đã nêu ra một số vấn đề về phát triển dịch vụ tài chính ở Việt Nam trong quá trình hội nhập, bao gồm: Một số vấn đề cơ bản về cơ bản về vấn đề thị trường dịch vụ tài chính, thị trường dịch vụ tài chính tại một số nước trên thế giới, thực trạng hoạt động dịch vụ tài chính Việt Nam, hội nhập thị trường dịch vụ tài chính, những định hướng và giải pháp.

MỤC LỤC

A. Lời mở đầu 2

B. Nội dung 3

I. Khái niệm chung về thị trường dịch vụ tài chính. 3

1. Khái quát chung 3
2. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường dịch vụ tài chính 3

II. Thị trường dịch vụ tài chính tại một số nước trên thế giới 4
1. Anh 4
2. Thuỵ Sĩ 7

III. Thực trạng hoạt động thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam 9
1. Dịch vị ngân hàng 9
2. Dịch vụ trên thị trường chứng khoán 10
3. Dịch vụ bảo hiểm 11
4. Dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính 13

IV. Các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam 16
1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và hệ thống quản lý nhà nước 16
2. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ tài chính 16
3. Một số giải pháp tài chính phát triển thi trường dịch vụ tài chính 19
4. Chủ động trong hội nhập quốc tế


Xem Thêm: Các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.