Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ ở Việt Nam


MỞ ĐẦU

Cùng với việc chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, nhiều chính sách kinh tế mới được ban hành và phát huy tác dụng tích cực đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, trong đó chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế có vai trò trung tâm và chủ yếu. Là tổ chức duy nhất có quyền hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng trung ương đưa ra những quyết sách về chính sách tiền tệ nhằm đối phó với những bất ổn định trong nước và cú sốc từ bên ngoài vào. Do đó việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương trong điều kiện mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Xuất phát từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề, em chọn đề tài “Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ ở Việt Nam".

Mục lục

MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

Chương I: Tổng quan về Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ 1

1. Ngân hàng Trung ương 1

1.1. Khái niệm Ngân hàng Trung ương 1
1.2. Chức năng của Ngân hàng Trung ương 1

2. Chính sách tiền tệ 3
2.1. Khái niệm và cơ chế thực hiện chính sách tiền tệ 3
2.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 4
2.3. Công cụ của chính sách tiền tệ 6
2.4. Vị trí của chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 9

Chương 2: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam 11

1. Chính sách tiền tệ và việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ những năm qua ở Việt Nam 11
1.1. Công cụ nghiệp vụ thị trường mở 11
1.2. Công cụ lãi suất cho vay triết khấu 12
1.3. Công cụ dự trữ bắt buộc 13
1.4. Công cụ hạn mức tín dụng 13
1.5. Công cụ lãi suất 14

2. Vai trò của chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô ở Việt Nam 16
2.1. Chính sách tiền tệ với kiểm soát lạm phát 16
2.2. Chính sách tiền tệ với tăng trưởng kinh tế 17
2.3. Chính sách tiền tệ với ổn định việc làm 18
2.4. Góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội khác 19

3. Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam những năm qua 20
3.1. Về việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ 20
3.2. Sự yếu kém của hệ thống ngân hàng 22
3.3. Những tồn tại khác 22

4. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam 22
4.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngân hàng 23
4.2. Hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ 24

KẾT LUẬNXem Thêm: Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.