Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Sao Vương
LỜI NÓI ĐẦU

Trong cơ chế thị trường, việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng, là điều kiện sống còn của doanh nghiệp.
Nh vậy, nói đến thị trờng là nói đến sự chọn lọc và đào thải tồn tại hay không tồn tại phụ thuộc vào chính bản thân doanh nghiệp, khả năng đứng vững và khẳng định vị trí của mình trên thị trường.
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định tạo cơ sở cho nền kinh tế quốc dân. Các doanh nghiệp xây lắp hoạt động chủ yếu theo hình thức đấu thầu, giá trúng thầu là giá thanh toán cho nên để đạt được lợi nhuận cao thì biện pháp tốt nhất là các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm bằng cách sử dụng công cụ kế toán phản ánh chính xác, đầy đủ và kịp thời các chi phí đã bỏ ra, trên cơ sở đó tính giá thành sản phẩm để xác định kết quả sản xuất kinh doanh nhằm đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
Với sự nhận biết tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty xây dựng Sao Vương.Với mong muốn tích luỹ kiến thức thực tế và hiểu sâu hơn những lý thuyết đã học em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Sao Vương".

Mục lục

Lời nói đầu
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

1.1 Đặc điểm của hoạt động XDCB ảnh hởng tới công tác kế toán
1.1.1 Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản, của sản phẩm xây lắp
1.1.2 Yêu cầu quản lý đầu t XDCB, nhiệm vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.1 Yêu cầu quản lý đầu t XDCB
1.1.2.2 Nhiệm vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2.1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất
1.2.1.2 Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm
1.2.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế
1.2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng (theo khoản mục)
1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm
1.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.1.3 Mối quan hệ giữa đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.2 Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.2.4 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
1.4 Đánh giá sản phẩm làm dở trong DNXL
1.5 Các phơng pháp tính giá thành
1.5.1 Phơng pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn)
1.5.2 Phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
1.6 Kỳ tính giá thành
1.7 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện kế toán máy
Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Sao Vương
2.1 Đặc điểm chung của Công ty xây dựng Sao Vương
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất của công ty
2.1.2.3 Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng Sao Vương
2.1.2.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.2.3.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty xây dựng Sao Vương
2.2.1.1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2 Phơng pháp tập hợp chi phí
2.2.1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty xây dựng Sao Vương
2.2.1.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.1.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.1.3.5 Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ
2.2.1.3.6 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở
2.2.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm
2.2.2.1 Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành
2.2.2.2 Phương pháp tính giá thành
Chương3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng Sao Vương
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng Sao Vương
3.1.1 Thành tựu đã đạt được
3.1.2 Hạn chế còn tồn tại
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng Sao Vơng
3.2.1 Về công tác tập hợp chứng từ kế toán
3.2.2 Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3 Về phương pháp tính giá thành
3.2.4 Về việc tổ chức hệ thống sổ kế toán
3.2.5 Về chi phí sử dụng máy thi công
3.2.6 Một số giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Sa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Sa sẽ giúp ích cho bạn.