Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, Nước ta đang trong nền kinh tế thị trường mở cửa, với nhiều thành phần kinh tế, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự thay đổi đó, xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng, nó có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP (từ 8% đến 14%) là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Trong xu thế phát triển chung, lĩnh vực đầu tư xây lắp có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có ở nước ta. Điều đó có nghĩa là vồn đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản phải trải qua nhiều khâu ( Thiết kế, lập dự án, thi công, nghiệm thu ) địa bàn sản xuất luôn thay đổi, thời gian kéo dài có khi lên tới vài năm. Do đó phải tìm cách giảm hoặc loại bỏ những chi phí không cần thiết để thu được lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy chỉ có hạch toán chi phí sản xuất một cách chính xác, đầy đủ các yếu tố giá trị đã bỏ ra trong sản xuất kinh doanh thì mới cung cấp được các thông tin kế toán chính xác cho quản lý chi phí.
Xuất phát từ thực tiễn đó, trong thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, đồng thời với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng Tài chính -Kế toán của công ty em đã chọn đề tài nghiên cứu và đã hoàn thành đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội ”.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2

1.1/ Những vấn đề chung về chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 2
1.1.1/ Khái niệm chi phí sản xuất 2
1.1.2/ Phân loại chi phí sản xuất 2
1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế. 2
1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí . 3
1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất xây lắp với khối lượng của doanh nghiệp sản xuất xây lắp. 3
1.2/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các đơn vị xây lắp 4
1.2.1/ Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các đơn vị xây lắp 4
1.2.2/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4
1.2.3/ Trình tự và nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5
1.2.3.1/ Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5
1.2.3.2/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5
1.2.4/ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 11
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 12
2.1/ Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội 12
2.1.1/ Quá trình hình thành và phát triển 12
2.1.2/ Chức năng, nhiêm vụ 13
2.1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty 14
2.1.4/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công Ty 15
2.1.5/ Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty ( 2005-2006) 16
2.2/ Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công Ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội 17
2.2.1/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17
2.2.2/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công Ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội 18
2.2.2.1/ Kến toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 18
2.2.2.2/ Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 20
2.2.2.3/ Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 21
2.2.2.4/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 23
2.2.2.5/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 24
2.2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 25
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 26
3.1/ Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà nội 26
3.1.1/ Ưu điểm 26
3.1.2 /Nhược điểm 26
4.2/ Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội 27
KẾT LUẬN 29


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.