Tổ chức công tác kế toán NVL tại Công ty rượu Đồng Xuân
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải cố gắng phấn đấu sao cho chất lượng sản phẩm thật tốt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu bỏ vốn cho đến khâu thu hồi vốn.
Như ta đã biết, xu hướng phát triển kinh tế của đất nước được quyết định bởi sự tồn tại của nguồn tài nguyên thiên nhiên với sự da dạng và khả năng khai thác chế biến của nền công nghiệp trong nước. Con đường phát triển cơ sở vật chất cho xã hội là tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu (NVL) vì nguyên vật liệu là một trong 3 yếu tố không thể thiếu của quá trình sản xuất. -đối tượng lao động. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì NVL chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phsi NVL cũng làm ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, tới thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán với vai trò là công cụ quản lý đắc lực phải ghi chép, phản ánh tình hình thu mua, nhập, xuất và dự trữ NVL nhằm đáp ứng yêu cầu tiết kiệm chi phí NVL, giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Rượu Đồng Xuân, tôi với tư cách là một sinh viên Học viện Tài chính nhận thấy công tác kế toán đặc biệt là kế toán VậT Tưcủa RĐX rượu Đồng Xuân.
Công ty đã tương đối nề nếp, đáp ứng yêu cầu quản lý nguyên vật liệu ở Công ty. Tuy nhiên, công tác kế toán vật tư vẫn còn một số hạn chế cầnhoàn thiện để nâng cao hiệu quả và vai trò kế toán vật tư. Vì vậy, khi đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán vật tư ở công ty rượu Đồng Xuân, tôi mong sẽ tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu và mạnh dạn đề suất một số ý kiến để hoàn thiện hơn công tác kế toán vật tư tại công ty.
Chính vì những lý do trên, tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác kế toán NVL tại Công ty rượu Đồng Xuân”.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 0
Chương I.Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 2
I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 2

1. Đặc điểm, vị trí và yêu cầu của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 2
2. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu. 3
II. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 4
1. Phân loại nguyên vật liệu. 4
2. Đánh giá nguyên vật liệu 6
2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 6
2.1.1. Nguyên tắc giá phí 6
2.1.2. Nguyên tắc nhất quán. 6
2.1.3. Nguyên tắc thận trọng. 6
2.2. Nội dung đánh giá nguyên vật liệu 7
2.2.1. Giá thực tế nhập kho 7
2.2.2. Giá thực tế xuất kho. Đánh giá theo giá mua thực tế. 7
3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 8
3.1. Nội dung kế toán chi tiết nguyên vật liệu 8
3.2. Yêu cầu kế toán chi tiết nguyên vật liệu 9
3.3. Chứng từ kế toán chi tiết nguyên vật liệu sử dụng 9
3.4. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 10
3.4.1. Phương pháp ghi thể song song 10
3.4.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 11
3.4.3. Phương pháp sổ số dư 12
4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 13
4.1. Chứng từ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng. 13
4.2. Tài khoản kế toán tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng. 14
4.3. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 14
4.3.1. Kế toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 14
4.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 17
4.3.3. Kiểm kê đánh giá lại vật tư hàng hoá 18
4.3.4. Kế toán dự phòng giảm giá vật tư hàng hoá tồn kho. 19
4.3.5. Hình thức sổ kế toán. 20
III. Phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 20
1. Phân tích tình hình quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 20
2. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 21
Chương II. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở côngt y rượu đồng xuân 23
I. Những đặc điểm chung về công ty rượu đồng xuân. 23

1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty rượu Đồng Xuân 23
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở Công ty rượu Đồng Xuân. 24
3. Đặc điểm của bộ máy quản lý trong công ty rượu Đồng Xuân. 24
4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty rượu Đồng Xuân. 26
II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty rượu Đồng Xuân. 29
1. Đặc điểm nguyên vật liệu ở Công ty. 29
2. Phân loại nguyên vật liệu. 29
3. Đánh giá Nguyên vật liệu. 30
3.1. Đánh giá Nguyên vật liệu nhập kho. 30
3.2. Đánh giá Nguyên vật liệu xuất kho. 31
4. Kế toán chi tiết NVL 32
4.1. Thủ tục nhập kho. 32
4.2. Thủ tuc xuất kho. 35
4.3 Phương pháp ghi sổ. 36
5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 39
5.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 39
5.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 42
5.3. Phương pháp ghi sổ 43
III. Phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu ở công ty rượu đồng xuân 49
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty rượu đồng xuân 50
I.Những nhận xét chung về kế toán vật liệu ở công ty rượu Đồng Xuân 50

1. Ưu điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu . 50
2. Một số hạn chế trong công tác kế toán nguyên vật liệu 51
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty rượu Đồng Xuân 52
1. Ý kiến một: 52
2. Ý kiến thứ hai: 53
3-Ý kiến thứ ba: 53
4. Ý kiến thứ tư: 54
5. Ý kiến thứ năm: 54
Kết luận 56
Mục lục 57Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty rượu Đồng Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty rượu Đồng Xuân sẽ giúp ích cho bạn.