Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phầm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phầm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam


  Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phầm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 4

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6

  1.1. Những vấn đề lý luận chung về kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 6

  1.1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm. 6

  1.1.1.1. Khái niệm và các phương thức tiêu thụ thành phẩm. 6

  a. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm. 6

  b. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm. 7

  1.1.1.2. Đánh giá thành phẩm. 9

  a.Giá kế hoạch: 9

  b.Giá thực tế: 10

  1.1.1.3. Các phương thức thanh toán tiền hàng 12

  a.Phương pháp thanh toán trực tiếp: 13

  b.Phương thức thanh toán gián tiếp 13

  1.1.2. ý nghĩa, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 14

  1.1.2.1. ý nghĩa của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm. 14

  1.1.2.2. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm. 16

  1.1.2.3. Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm. 16

  1.2. Nội dung về chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” và phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm. 17

  1.2.1. Quy định của chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng. 17

  1.2.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm 20

  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng. 20

  1.2.2.2.Tài khoản sử dụng. 21

  1.2.2.3. Phương pháp kế toán. 27

  1.2.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm. 27

  a. Đối với doanh nghiệp sản xuất kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 27

  b. Đối với doanh nghiệp sản xuất kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 39

  1.2.2.3.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng bán. 40

  1.2.3.Hệ thống sổ kế toán. 41

  1.2.3.1. Hình thức nhật ký chung. 42

  1.2.3.2.Hình thức Nhật ký-Sổ cái. 43

  1.2.3.3 Hình thức chứng từ ghi sổ. 44

  1.2.3.4.Hình thức nhật ký- chứng từ. 46

  1.2.3.5.Kế toán máy. 48

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM 49

  2.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam 49

  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 49

  2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam. 51

  a.Đặc điểm tổ chức sản xuất. 51

  b. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty 52

  2.1.3.Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Nồi Hơi Việt Nam. 55

  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 55

  2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty. 57

  a.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 57

  b. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 57

  c. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán. 58

  d. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 59

  2.1.3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 59

  2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty CP Nồi Hơi Việt Nam. 61

  2.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam. 61

  2.2.1.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 61

  2.2.1.2.Các hình thức thanh toán tại Công ty. 61

  2.2.1.3. Xác định giá cả thành phẩm tại Công ty. 62

  2.2.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam. 63

  2.2.2.1. Hạch toán ban đầu. 63

  2.2.2.2. Chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ kế toán. 64

  2.2.2.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm. 66

  a. Tài khoản sử dụng. 66

  b. Phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm. 66

  2.2.2.4. Sổ sách kế toán sử dụng trong tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam. 73

  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI VIỆT NAM 75

  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam. 75

  3.1.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán của Công ty. 75

  3.1.2. Đánh giá về kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam. 77

  3.1.2.1.Ưu điểm: 77

  3.1.2.2. Những hạn chế trong kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm 80

  3.2 Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam. 82

  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm. 82

  3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam. 83

  3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam. 84

  3.3.1. Về chứng từ sử dụng và luân chyển chứng từ. 85

  3.3.2. Tài khoản sử dụng. 86

  3.3.3. Trình tự hạch toán. 87

  3.3.4. Sổ sách kế toán. 91

  3.5. Các giải pháp khác. 96

  KẾT LUẬN 100

  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102


  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào kinh doanh nào muốn tồn tại và phát triển đều phải hết sức quan tâm đến vấn đề thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, chỉ khi tiêu thụ thì giá trị của thành phẩm mới được thực hiện, lao động của toàn doanh nghiệp mới được thừa nhận. Để có thể bù đắp được chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất tiêu thụ, đảm bảo quá trình tái sản xuất giản đơn và tiêu thụ giá trị của của lao đông thặng dư, vì lợi nhuận quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra với mọi đối với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là phải quản lý tốt quá trình tiêu thụ thành phẩm.

  Chính vì thế mà trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ thành phẩm nói riêng phải không ngừng được cải thiện, năng cao bởi nó chính là công cụ quan trọng đóng vái trò quyết định đến kết quả lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Trong tình hình kinh tế thị trường như hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt khốc liệt đối với doanh nghệp trong nước và ngoài quốc doanh. Đứng trước khó khăn đó Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam một doanh nghiệp sản xuất cơ khí lớn nhất Việt Nam đã sớm tiếp cận thích nghi với quy luật của nền kinh tế thị trường, quan tâm đẩy mạnh sản xuất, không ngừng năng cao chất lượng sản phẩm, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ. Song song với những điều đó, bộ phận kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm của Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam cũng từng bước phát triển, hoàn thiện theo thời gian cũng như đổi mới của hệ thống Kế toán Việt Nam.

  Xuất phát từ thực tiễn đó, Em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phầm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam” để nghiên cứu.

  Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành đề tài này, Em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo TS. Đoàn Văn Anh và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán cũng như các phòng ban khác của công ty. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, nhưng do bước đầu làm quen với công tác thực tế và do khả năng chuyên môn còn hạn chế, hơn nữa đề tài này mang tính chuyên sâu, do vậy mà bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kíên chỉ bảo của thầy cô để em có điều kiện bổ sung, năng cao kiến thức phục vụ tốt cho công tác sau này.

  Em xin chân thành cảm ơn thầy cô, các cô chú, anh chị trong Công ty đã giúp em hoàn thành đề tài nghiên cứu này.

  Chuyên đề tốt nghiệp của em ngoài 2 phần mở đầu và kết luận được chia làm 3 chương sau.

  Chương 1: Lý luận chung về công tác tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

  Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam.

  Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam.


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phầm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phầm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status