MỤC LỤC
CHưƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ SINH VIÊN VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
I. Thực trạng và những vấn đề nảy sinh trong hệ thống quản lý sinh viên và kết quả đào tạo tại các trường cao đẳng trong nước nói chung và Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức nói riêng
II. Phương pháp luận và quy trình phát triển HTTT theo hướng có cấu trúc và việc vận dụng vào việc giải quyết bài toán xây dựng hệ thống thông tin quản lý sinh viên và kết quả đào tạo
CHưƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SINH VIÊN VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO - TRưỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
I. Phân tích những yêu cầu của hệ thống
II. Phân tích chức năng
III. Phân tích dữ liệu
IV. Mô hình khái niệm dữ liệu
CHưƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SINH VIÊN VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO - TRưỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC I. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic
II. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý
III. Thiết kế báo cáo đầu ra
IV. Thiết kế hệ thống menu
V. Thiết kế giao diện :
VI. Thiết kế thủ tục và chương trình
CHưƠNG IV CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT - LẬP TRÌNH THỬ NGHIỆM
I. Vài nét về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình được lựa chọn
II. Lập trình thử nghiệm - Một số giao diện
KẾT LUẬN
I. Những kết quả đã đạt được
II. Những hạn chế
III. Hướng khắc phục và phát triển mở rộng
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC
[CHARGE=450]http://up.4share.vn/f/47767e737676727f/LV_08_CNTT_KH_TQT.pdf.file[/CHARGE]

Xem Thêm: Xây dựng bài toán quản lý sinh viên và kết quả đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp việt đức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng bài toán quản lý sinh viên và kết quả đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp việt đức sẽ giúp ích cho bạn.