Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty SX &DVXK Nguyễn Hoàng – Nhà máy May Như Quỳnh
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang cú nhiều chuyển biến mạnh mẽ trờn con đường tăng trưởng và phỏt triển theo định hướng XHCN. Trong quỏ trỡnh đó, nhu cầu mọi mặt của người tiờu dựng cũng khụng ngừng tăng lờn. Để đáp ứng được cỏc nhu cầu ấy, cỏc doanh nghiệp cũng phải liờn tục mở rộng sản xuất, tăng khối lượng sản phẩm với chất lượng cao và được thị trường chấp nhận. Với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường, cỏc doanh nghiệp hoạt động trong mụi trường cạnh tranh gay gắt và một yờu cầu cho sự tồn tại của cỏc doanh nghiệp sản xuất hiện nay là hoạt động cú doanh thu làm sao để bự đắp những chi phớ bỏ ra và đảm bảo kinh doanh cú lói. Do vậy, cỏc doanh nghiệp khụng ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phớ, hạ thấp giỏ thành sản phẩm. Để làm được điều đó thỡ trước hết cỏc doanh nghiệp phải quản lý và tổ chức hạch toỏn nguyờn vật liệu một cỏch chặt chẽ hợp lý trong tất cả cỏc giai đoạn từ cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyờn vật liệu.
Nhận thức được ý nghĩa cũng như vai trũ quan trọng của cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu núi riờng và toàn bộ cụng tỏc kế toỏn núi chung, trong thời gian thực tập tại Cụng ty SX &DVXK Nguyễn Hoàng - Nhà mỏy May Như Quỳnh, do thời gian thực tập cũn hạn chế, khụng thể tỡm hiểu hết được tất cả cỏc nội dung. Vỡ vậy, em đó mạnh dạn tỡm hiểu đề tài: “ Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty SX &DVXK Nguyễn Hoàng – Nhà máy May Như Quỳnh”.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 01
CHƯƠNG I - QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG TY SX &DVXK NGUYỄN HOÀNG 03

I.1- Khỏi quỏt về quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty03
I.2- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 04
I.3- Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh 05
I.3.1- Đặc điểm bộ mỏy quản lý của Cụng ty 05
I.3.2- Đặc điểm dõy chuyền cụng nghệ sản xuất 12
I.4- Tổ chức cụng tỏc kế toỏn 12
I.4.1- Đặc điểm bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty 12
I.4.2- Hệ thống chứng từ, tài khoản, bỏo cỏo và sổ kế toỏn 14
I.5- Thực trạng hoạt động của Cụng ty 16
CHƯƠNG II - KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY
SX&DVXK NGUYỄN HOÀNG 17

II.1- Đặc điểm quản lý nguyờn vật liệu tại Cụng ty 17
II.2- Phõn loại nguyờn vật liệu 18
II.3- Đánh giỏ nguyờn vật liệu ở Cụng ty 19
II.3.1- Đánh giỏ nguyờn vật liệu nhập kho 19
II.3.2- Đánh giỏ nguyờn vật liệu xuất kho 21
II.4- Tổ chức kế toỏn chi tiết nguyờn vật liệu tại Cụng ty 22
II.4.1- Chứng từ kế toỏn sử dụng 22
II.4.2- Thủ tục nhập – xuất nguyờn vật liệu 22
II.4.3- Kế toỏn chi tiết nguyờn vật liệu 28
II.5- Tổ chức kế toỏn tổng hợp nguyờn vật liệu tại Cụng ty 35
II.5.1- Tài khoản kế toỏn sử dụng 35
II.5.2- Kế toỏn tổng hợp nguyờn vật liệu 35
II.6- Cụng tỏc kiểm kờ nguyờn vật liệu 45
CHƯƠNG III - HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN NGUYấN
VẬT LIỆU TẠI CễNG TY SX &DVXK NGUYỄN HOÀNG 48
III.1- Nhận xột đánh giỏ về cụng tỏc kế toỏn núi chung và kế toỏn

nguyờn vật liệu núi riờng ở Cụng ty 48
III.1.1- Ưu điểm 48
III.1.2- Nhược điểm 50
III.2- Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện kế toỏn nguyờn
vật liệu tại Cụng ty SX &DVXK Nguyễn Hoàng 51
III.2.1- Về cụng tỏc quản lý nguyờn vật liệu 51
III.2.2- Về hạch toỏn chi tiết nguyờn vật liệu 52
III.2.3- Về sổ sách kế toán tổng hợp 53
III.2.4- Về dự phòng giảm giá hàng tồn kho 54
KẾT LUẬN 56


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty sản xuất &DVxuất khẩu Nguyễn Hoàng – Nhà máy May Như Quỳ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty sản xuất &DVxuất khẩu Nguyễn Hoàng – Nhà máy May Như Quỳ sẽ giúp ích cho bạn.