Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Dược Đại Y
LỜI MỞ ĐẦU

Kế toán là một trong những công cụ thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế, mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán và kế toán viên để biết tình hình và kết quả kinh doanh.
Hiện nay nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước những yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính cho nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp nên kế toán cũng phải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng của nền kinh tế. Việc thực hiện công tác tốt hay không tốt đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.
Công tác kế toán ở Công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh.
Quá trình học tập môn kế toán doanh nghiệp sản xuất và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Dược Đại Y đồng thời dưới sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cũng như các cô kế toán của Công ty TNHH Dược Đại Y em xin chọn đề tài:
"Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Dược Đại Y".​MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI Y. 2
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG Ở CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI Y. 2

1. Quá trình hình thành và phát triển ở Công ty TNHH Dược Đại Y. 2
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chức năng của Công ty. 2
II. HỆ THỐNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SXKD 3
1. Cơ cấu tổ chức. 3
2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 4
III. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở DOANH NGHIỆP 5
1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 5
2. Cơ cấu bộ máy kế toán. 5
PHẦN II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI Y. 8
I. KẾ TOÁN TSCĐ VÀ KHẤU HAO TSCĐ. 8

1. Cách đánh giá các loại tài sản cố định và phương pháp hạch toán tài sản cố định ở Công ty: 8
PHẦN III: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 19
I. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 19
II. QUÁ TRÌNH 19

1. Chi phí NVL trực tiếp: TK 621 19
2. Chi phí nhân công trực tiếp 20
3. Chi phí sản xuất chung 21
4. Chi phí trả trước 22
III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
IV. SẢN PHẨM DỞ DANG 25
V. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VVI. KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ DỊCH VỤ: 32À CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 27

1. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động. 28
2. Phương pháp tính lương và lập các bảng lương; 28
3. Hạch toán tiền lương, trích BHXH, BHYT,KPCĐ, và phân bổ tiền lương vào chi phí kinh doanh. 30

1. Các phương thức bán hàng tại Công ty. 32
2. Các phương thức thanh toán. 32
3. Kế toán tiêu thụ và xác định giá vốn hàng bán: 32
3.3. Một số sổ sách phản ánh nghiệp vụ tiêu thụ: 35
VII. KẾ TOÁN CÁC LOẠI VỐN BẰNG TIỀN: 38
1. Kế toán tiềnmặt: 38
2. Kế toán tiền gửi ngân hàng: 42
VIII. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN. 46
1. Kế toán thanh toán với người mua: 46
2. Kế toán các khoản thanh toán với người cung cấp: 49
3.Kế toán tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước. 53
4. Hạch toán các khoản tạm ứng: 53
5.Hạch toán chi phí trả trước: 56
6. Hạch toán các khoản phải trả, phải nộp: 57
IX. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH VÀ NGHIỆP VỤ BẤT THƯỜNG: 58
2. Kế toán nghiệp vụ thu nhập và chi phí hoạt động bất thường. 60
X. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN. 63
1. Kế toán các nguồn vốn: 63
2. Kế toán các loại quỹ. 63
XI.CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN: 68
1.Phương pháp và trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh: 68
2.Kế toán phân phối lợi nhuận: 74
XII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: 74
1.Bảng cân đối kế toán: 74
3.Thuyết minh báo cáo tài chính: 80
PHẦN IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI Y. 85
I. Một số nhận xét về công tác tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Dược Đại Y. 85

1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 85
2.Về công tác tổ chức kế toán. 85
3. Về công tác bảo quản và lưu trữ chứng từ. 85
4. Về hệ thống tài khoản. 86
II. TỒN TẠI: 86
III.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN: 88

1.Hệ thống sổ sách: 88
2.Về trích lập dự phòng: 88
KẾT LUẬN 89


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Dược Đại Y
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Dược Đại Y sẽ giúp ích cho bạn.