Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần nguyên vật liệu thuốc lá Ngân Sơn
LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thi trường có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới về cả chiều rộng lẫn chiều sâu đã tác động rất lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng vững trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự tác động của các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị và quy luật cung cầu. Do đó để đứng vững tồn tại và phát triển được thì hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang tính hiệu quả tức là phải đem lại lợi nhuận. Lợi nhuận chính là mục đích theo đuổi của các doanh nghiệp. Nó là tiền đề để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, nguyên vật liệu là cơ sở cấu thành nên thực thể của sản phẩm và chiếm khoảng 60% đến 70% chi phí giá thành sản xuất. Vì vậy hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ nói riêng là rất cần thiết đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra thường xuyên liên tục góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò tích cực của công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ nên em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
“ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU THUỐC LÁ NGÂN SƠN ”

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I-CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ 5
I- Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của công tác kế toán NVL-CCDC của các doanh nghiệp 5

1-Khái niệm và đặc điểm NVL-CCDC 5
1.1-Khái niệm và đặc điểm NVL 5
1.2-Khái niệm và đặc điểm CCDC 5
2-Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC 6
II-Phân loại và đánh giá NVL-CCDC 6
1-Phân loại NVL-CCDC 6
1.1-Phân loại NVL 6
1.2-Phân loại CCDC 8
2-Đánh giá NVL-CCDC 8
2.1-Nguyên tắc đánh giá NVL-CCDC 8
2.2-Đánh giá NVL-CCDC 9
III-Kế toán chi tiết NVL-CCDC 12
1-Chứng từ sử dụng 13
2-Các phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC 13
IV-Kế toán tổng hợp NVL-CCDC 18
1-Kế toán tổng hợp NVL-CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 18
1.1-Đặc điểm của phương pháp KKTX 18
1.2-Tài khoản sử dụng 18
1.3-Phương pháp kế toán và các nghiệp vụ chủ yếu 20
2- Kế toán tổng hợp NVL-CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21
2.1-Đặc điểm của phương pháp KKĐK 21
2.2- Tài khoản sử dụng 21
2.3- Phương pháp kế toán và các nghiệp vụ chủ yếu 23
CHƯƠNG II-THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN 24
I-Đặc điểm của công ty cổ phần Ngân Sơn 24

1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24
2-Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 26
3-Tổ chức công tác kế toán tại công ty 29
II-Thực trạng tổ chức công tác NVL-CCDC tại công ty cổ phần Ngân Sơn 32
1-Công tác phân loại NVL-CCDC tại công ty 32
2-Đánh giá NVL-CCDC 33
3-Thủ tục nhập-xuất NVL-CCDC tại công ty 35
4-Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC 41
5-Kế toán tổng hợp nhập xuất kho NVL-CCDC tại công ty Ngân Sơn 49
5.1-Tài khoản kế toán sử dụng 49
5.2-Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ chủ yếu 51
CHƯƠNG III-NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN 60
1-Nhận xét chung về công tác kế toán NVL-CCDC tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn 60
2-Ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL-CCDC tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn 61
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần nguyên vật liệu thuốc lá Ngân Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần nguyên vật liệu thuốc lá Ngân Sơn sẽ giúp ích cho bạn.