Hoàn thiện công tác kế toán NVL - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội
LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường đã mở ra môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp và chính cơ chế thị trường đó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có chiến lược cũng như cách quản lý riêng để đảm bảo có lãi. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chi phí NVL - CCDC trong giá thành sản phẩm chiếm tỷ trọng đáng kể, chỉ cần một số biến động nhỏ về chi phí NVL - CCDC cũng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Do vậy việc tiết kiệm giảm chi phí NVL - CCDC sẽ tác động không nhỏ tới giá thành góp, phần tăng lợi nhuận đó chính là yêu cầu và mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp sản xuất. Kế toán NVL - CCDC có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu nói trên.
Tổ chức kế toán NVL - CCDC sẽ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp lập dự toán chi phí NVL – CCDC, lập kế hoạch VT cung cấp kịp thời cho sản xuất, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch.
Thấy rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác hạch toán nguyên vật liệu, nên trong thời gian thực tập tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ phòng kế toán và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn ThS. Dương Nhạc tôi đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán NVL - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội" làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
Nội dung của luận văn này ngoài lời nói đầu và kết luận gồm 3 chương.
Chương I. Lý luận chung về kế toán NVL - CCDC trong doanh nghiệp
ChươngII. Tình hình thực tế về kế toán NVL - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội .
Chương III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội.
Lời nói đầu 0
chương I 1
lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 1

I . Sự cần thiết phải quản lý và tổ chức kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 1
1. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong quá trình sản xuất kinh doanh 1
2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 2
3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất . 3
II. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC 3
1. Phân loại NVL- CCDC 3
2. Đánh giá NVL – CCDC 5
III. Kế toán chi tiết vật liệu , công cu dụng cụ. 7
1. Chứng từ sử dụng 8
2. Sổ kế toán chi tiết 8
3. Phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu , công cụ dụng cụ 9
IV. Kế toán tổng hợp vật liệu , công cụ dung cụ 10
1. Kế toán tổng hợp NVL- CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên . 10
2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 14
3. Sổ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 15
Chương II 17
tình hình thực tế về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp thép và vLXD Hà nội 17

I. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý ở xí nghiệp thép và VLXD Hà nội 17
1. Quá trình hình thành và phát triển. 17
2. Nhiệm vụ của xí nghiệp. 18
3. Đặc điểm qui trình công nghệ. 18
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 18
5. Tổ chức bộ máy kế toán. 19
6. Hình thức thức sổ kế toán áp dụng. 20
II. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 21
1. Đặc điểm nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 21
2. Phân loại vật liệu: 21
3. Đánh giá vật liệu: 21
4. Tổ chức công tác kế toán vật liệu – công cụ dụng cụ: 22
Phần ghi Nợ TK , 152, 153 25
4.3.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL, CCDC 28
Chương III 30
Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội 30

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán NVL - CCDC 30
II. Đánh gía chung về thực trạng công tác quản lý hạch toán NVL - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội. 30
III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD. 31
Kết luận 6


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - CCDC tại xí nghiệp Thép và VLXD Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.