Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán Lao động- Tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty XD phát triển hạ tầng và SXVLXD Hà Tây
Lời mở đầu

Trong nền kinh tế thị trường và sự hoạt động của thị trường sức lao động, sức lao động là hàng hoá do vậy Tiền lương là giá cả của sức lao động. Khi phân tích về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nơi mà các quan hệ thị trường thống trị mọi quan hệ kinh tế xã hội khác. C-Mác viết “Tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động mà chỉ là một hình thái cải trang của giá trị hay giá cả của sức lao động”.
Tiền lương phản ánh nhiều quan hệ kinh tế, xã hội khác nhau. Tiền lương, trước hết là số tiền mà người sử dụng lao động (mua sức lao động) trả cho người lao động (người bán sức lao động). Đó là quan hệ kinh tế của tiền lương, mặt khác do tính chất đặc biệt của hàng hoá sức lao động mà tiền lương không phải thuần tuý là vấn đề kinh tế mà còn là một vấn đề xã hội rất quan trọng liên quan đến đời sống và trật tự xã hội, đó là quan hệ về xã hội. Trong quá trình hoạt động nhất là trong hoạt động kinh doanh, đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một phần của chi phí cấu thành, chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy Tiền lương luôn được tính toán và quản lý chặt chẽ. Đối với người lao động, Tiền lương là thu nhập từ quá trình lao động của họ. Phần thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của họ, phấn đấu nâng cao Tiền lương là mục đích của mọi người lao động. Mục đích này tạo động lực để người lao động phát triển trình độ và khả năng của mình.
Để thúc đẩy sản xuất phát triển thì Doanh nghiệp cần có những chính sách, chiến lược quan tâm đúng mức đến người lao động. Các khoản về trích nộp, trả lương, trả thưởng, . phải phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, cũng như không đi ngược lại với những chính sách mà Nhà nước đã ban hành. Quá trình xét thưởng và khen thưởng phải được tiến hành một cách công khai toàn diên. Tính đúng, tính đủ và trích nộp các khoản theo lương của người lao động, cũng như việc trả Lương, trả Thưởng cho người lao động đúng hạn và hợp lý. Phù hợp với định hướng phát triển của Công ty là một trong những nhân tố giúp cho Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí trong sản xuất và hạ được giá thành của sản phẩm, nhằm tăng thu nhập cho doanh nghiệp và cho cả người lao động tạo được công ăn việc làm ổn định cho người lao động.
Trong sự hội nhập và phát triển kinh tế nhằm đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, từng bước hội nhập kinh tế với thế giới và trong khu vực. Việt nam, đã và đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống Tiền lương, theo những yêu cầu về công cuộc đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế. Nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện được mức sống cho người lao động và đặc biệt quyền lợi của người lao động được nâng lên.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế cùng với những quan điểm trên. Trong quá trình thực tập và tìm hiểu công tác hạch toán kế toán ở Công ty XD phát triển hạ tầng & SXVLXD. Tôi nhận thấy việc quản lý người lao động và trả lương, trả thưởng cho người lao động, cũng như việc tiến hành trích nộp và lập các quỹ là cần thiết đối với mỗi người lao động và cả tập thể Công ty. Vì vậy, Tôi đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài “ Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán Lao động- Tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty XD phát triển hạ tầng và SXVLXD Hà Tây
Trong quá trình thực tập tại Công ty XD phát triển hạ tầng & SXVLXD Tôi cũng như tất vả các sinh viên đến thực tập tại đây, đều được Giám Đốc cũng như toàn thể Cô chú cùng Anh chị trong công ty nhiệt tình giúp đỡ về mọi mặt cả về chuyên môn lẫn chuyên ngành kế toan. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của Cô Nguyễn Thị Hà cùng giáo viên hướng dẫn Cô Trần Phương Lan đã giúp đỡ Tôi hoàn thành chuyên đề được đúng hạn. Tuy nhiên với một đề tài khá phức tạp cùng với thời gian thực tập có hạn, sự hiểu biết của bản thân chưa được sâu rộng, ít nhiều không thể không tránh khỏi những thiếu sót cũng như sự sai sót về hình thức và nội dung kết cấu của chuyên đề.
Rất mong nhận được sự bổ sung của các thầy các cô, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty XD phát triển hạ tầng & SXVLXD, để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Kết cấu chuyên đề bao gồm:

PHẦN MỘT
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
PHẦN HAI
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ SXVLXD HÀ TÂY
PHẦN BA
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNGTRONG CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ
SXVLXD HÀTÂY
Mục lục
Trang
Lời mở đầu

PHẦN MỘT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

I. Tầm quan trọng của Lao động - Tiền lương và các khoản trích
theo lương của doanh nghiệp sản xuất 4 I.1. Khái quát về Lao động - Tiền lương và các khoản trích theo
lương 4
I. 2. Sự cần thiết phải hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
lương 4
I. 3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 5
II. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo
lương 6
II. 1. Phân loại về lao động 6
II.1. 1 Phân theo thời gian lao động 6
II.1. 2 Phân theo quan hệ với quá trình sản xuất 6
II.1. 3 Phân theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất 7
II. 2. Phân loại tiền lương 8
II. 3. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 8
II.3. 1. Hình thức lương theo thời gian 8
II.3 2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 10
II.3.3 Hình thức Tiền lương khoán 12
II. 4 Quỹ tiền lương 12
II. 5 Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 12
III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 13
III.1 Thủ tục chứng từ thanh toán lương 13
III.2 Trích trước tiền lương phép của công nhân viên trực tiếp sản xuất 15
IV. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 15
IV.1 Tài khoản sử dụng 15
IV.2 Phương pháp hạch toán tiền lương và trích BHXH, BHYT, KPCĐ 16
IV.3 Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép 20
PHẦN HAI: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XD
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ SXVLXD HÀ TÂY

I. Quá trình hình thành và phát triển cuả Công ty XD phát triển hạ
tầng & SXVLXD 22
II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ 24
II.1. Đặc điểm tổ chức sẩn xuất kinh doanh 24
II 2 Quy trình công nghệ sản xuất 24
II.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 25
II.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 25
II.4.1 Bộ máy kế toán của Công ty 25
II.4.2 Một số đặc điểm của công tác kế toán 27
III. Thực trạng tổ chức kế toán Lao động- Tiền lương và các khoản trích
theo lương trong Công ty XD phát triển hạ tàng và SXVLXD Hà Tây 29
III.1 Tổ chức kế toán Lao- Tiền lương động tại Công ty 29
III.1.1 Nội dung hạch tóan Lao động tại Công ty 29
III.1.2 Nội dung kế toán tiền lương tại Công ty 30
III.2 Nội dung kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty 39
III.2.1 Nội dung các khoản trích theo lương tại Công ty 39
III.2.2 Chứng từ kế toán sử dụng 43
III.2.3 Tài khoản kế toán sử dụng 43
III.2.4 Sổ kế toán sử dụng tại Công ty 43
III.2.5Trình tự kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty 43
PHẦN BA: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÔNG
TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ SXVLXD HÀ TÂY

I. Đánh giá chung về công tác kế toán Lao đông- Tiền lương và các khoản
trích theo lương tại Công ty 45
I.1 Về quan hệ Nhà nước và chính quyền địa phương 45
I.2 Đánh giá chung về công tác kế toán ở Công ty XD phát triển hạ tầng
& SXVLXD 47
I.3 Những vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức kế toán Lao động-
Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 48
II. Một số giải pháp đề suất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán
Lao động- Tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty XD
phát triển hạ tầng và SXVLXD Hà Tây 49
Kết luận


Xem Thêm: Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán Lao động- Tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán Lao động- Tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty sẽ giúp ích cho bạn.