Tổ chức công tác hạch toán kế toán của công ty xây dựng số 34
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN A: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34 2
I- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng số 34 2
II- Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp của Công ty xây dựng số 34. 8
1. Đặc điểm của sản phẩm và công nghệ sản xuất sản phẩm. 8
2. Quy trình hoạt động của Công ty xây dựng số 34 9
III- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý : 11
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 11
2. Chức năng, nhịêm vụ, quyền hạn từng bộ phận, phòng ban: 12
PHẦN B: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 34 16
I- Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 16
II- Tổ chức vận dụng chế độ kế toán: 18
III- Nội dung tổ chức kế toán các phần hành chủ yếu tại Công ty xây dựng số 34 21
1. Hạch toán nguyên vật liệu: 21
2. Hạch toán tài sản cố định: 27
3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình: 31
4. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 35
5. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán: 40
IV- Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty xây dựng số 34: 46
1- Đặc điểm chung của kế toán vốn bằng tiền: 46
2- hạch toán tiền mặt tại Công ty xây dựng số 34: 46
3. Hạch toán tiền gửi ngân hàng: 53
4. Kế toán vay ngắn hạn: 57
PHẦN C: NHẬN XÉT VÀ CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 63
KẾT LUẬN 67Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán kế toán của công ty xây dựng số 34
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán kế toán của công ty xây dựng số 34 sẽ giúp ích cho bạn.