Tổ chức công tác kế toán tiền lương và BHXH tại Công ty XNK Intimex Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU

Trong cơ chế quản lý kinh tế hiện nay, nhà nước ta đã xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường. Mà hạch toán kinh tế là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý tài chính. Với tư cách là một công cụ quản lý tài chính như vậy thì bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần một lượng lao động nhất định tuỳ theo qui mô và yêu cầu sản xuất cụ thể.
Lao động là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh và là yếu tố mang tính quyết định nhất: Chi phí lao động là một trong những yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, sử dụng hợp lý lao động cũng là tiết kiệm chi phí về lao động sống do đó hạ thấp giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và là điều kiện cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên.
Tiền lương là phần cung cấp của xã hội trả cho người lao động bằng tiền đề bù đắp cho sức lao động đã hao phí để cho người lao động có các điều kiện cần thiết để sinh hoạt, tái sản xuất và phát triển mọi mặt đời sống xã hội.
Như vậy tổ chức tốt công tác tiền lương và BHXH là căn cứ tất yếu cho việc phân bổ tiền lương và chi phí - BHXH vào sản phẩm chính xác, giúp cho doanh nghiệp có biện pháp xử lý thông tin kiểm tra chính xác, kịp thời, phục vụ vấn đề kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Với nhận thức sau khi đã được trang bị ở trường và qua thời gian tìm hiểu công tác kế toán tại "Công ty XNK Intimex" đã giúp em thực sự thấy rõ tầm quan trọng về nội dung và phương pháp hạch toán lao động tiền lương nói chung và những ý kiến đóng góp để cùng thảo luận với công ty có những phương pháp mới về công tác tổ chức hạch toán "Tiền lương và các khoản phải trích theo lương của Công ty XNK Intimex Hà Nội " để công ty làm tốt hơn công tác quản lý hạch toán kế toán.
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và BHXH tại Công ty XNK Intimex Hà Nội là một đề tài rộng mà thời gian thực tập có hạn nên ngoài lời nói đầu và phần kết luận chuyên đề chỉ đề cập đến 3 phần sau:

Phần 1: Giới thiệu những nét cơ bản về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty XNK Intimex Hà Nội.
Phần 2: Tổ chức công tác kế toán tiền lương BHXH ở Công ty XNK Intimex.
+ Nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác kế toán tiền lương và BHXH.
+ Chứng từ ban đầu tiền lương và BHXH.
+ Tổ chức tính lương và tổ chức trả lương cho cán bộ CNV.
+ Phân bổ tiền lương, BHXH tính vào chi phí
Phần 3: Đánh giá ưu nhược điểm của kế toán tiền lương BHXH tại Công ty XNK Intimex Hà Nội.


MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I. Giới thiệu những nét cơ bản về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty Intimex 3
I. Tình hình thực tế đơn vị thực tập 3
1. Khái quát lịch sử phát triển của đơn vị 3
2. Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị 4
3. Cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh ở công ty XNK Intimex Hà Nội 6
II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp 9
1. Áp dụng hệ thống chứng từ ban đầu trong công tác hạch toán kế toán ở công ty XNK Intimex 9
2. Hệ thống tài khoản kế toán 9
3. Hình thức kế toán áp dụng 10
4. Tổ chức bộ máy kế toán 13
5. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán tài chính ở đơn vị 15
6. Hệ thống sổ kế toán 15
Phần II. Tổ chức công tác tiền lương và khoản trích theo lương 18
I. Lý luận chung về công tác hạch toán kế toán tiền lương và BHXH 18
1. Nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác kế toán, tiền lương, BHXH ở công ty XNK Intimex. 18
2. Vai trò của lao động tiền lương và khoản trích theo lương ở công ty 20
II. Phương pháp tính lương, trả lương, tính BHXH thay lương và phương pháp nộp BHXH, BHYT, KPCĐ 21
1. Phương pháp tính lương và trả lương 21
2. Phương pháp tính BHXH trả thay lương của công ty 23
3. Phương pháp tính BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty XNK Intimex Hà Nội 24
III. Kế toán tiền lương và BHXH thay lương ở công ty XNK Intimex 25
1. Chứng từ kế toán 25
2. Các nghiệp vụ hạch toán lương và BHXH trả thay lương 35
3. Sổ sách kế toán liên quan đến tiền lương và BHXH trả thay lương 36
V. Kế toán trích trước tiền lương tiền nghỉ phép 44
Phần III. Đánh giá ưu nhược điểm của kế toán tiền lương - BHXH tại công ty XNK Intimex - Hà Nội 45
KẾT LUẬN 47


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.