Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm ở công ty rượu Hà Nội

Lời nói đầu

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của toàn nhân loại, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đang từng ngày, từng giờ khắc phục mọi khó khăn quyết tâm hoàn thành đổi mới nền kinh tế đất nước nhằm nhanh chóng phát triển nền kinh tế Việt Nam sớm hoà nhập cùng nền kinh tế các quốc gia cùng khu vực.
Thực tế sau nhiều năm thực hiện sự chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch tập chung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đến nay đã có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Mục tiêu phát triển của đất nước ta đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, khả năng của từng thời kỳ từng giai đoạn, nhiều chính sách kinh tế, nhiều chế độ quản lý đã, đang và tiếp tục đổi mới và ngày càng làm hoàn thiện với chiến lược lâu dài là thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để đưa đất nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước có nền kinh tế công nghiệp hiện đại.
Hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở thành mối quan tâm lớn của doanh nghiệp trong nước và ngoài nước . Các doanh nghiệp này đang chịu sự chi phối của quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do đó hoạt động bán hàng tiêu thụ được sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó.
Để đạt hiệu quả cao trong hoạt động bán hàng thì đòi hỏi doanh nghịêp phải có một hệ thống quản lý đồng bộ kết hợp với một cơ chế hạch toán phù hợp. Đây chính là công cụ điều hành và quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.
Để quản lý được tốt nghiệp vụ bán hàng thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới một cách khoa học, hợp lý. Vì đây chính là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề doanh nghịêp hoạt động có hiệu quả hay không chính là nhờ vào sự chính xác, đầy đủ kịp thời của công tác bán hàng.
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác tiêu thụ sản phẩm, qua thời gian thực tập tại Công ty rượu Hà Nội, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm đồng thời thấy được thực trạng của công tác này ở công ty, được sự giúp đỡ của các cô ,chú, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm, cùng các anh ,chị phòng kế toán công ty và sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Lê Ngọc Giản và với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường , em đã chọn đề tài chuyên đề của mình “TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI” chuyên đề được trình bày theo ba phần:
Phần I: Lý luận chung về tổ chức tiêu thụ sản phẩm và kế toán tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp.
Phần II: Phân tích thực trạng công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công Ty Rượu Hà Nội.
Phần III: Một số ý kiến đóng góp và nhận xét nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công Ty Rượu H
à Nội.Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP . 3

I- Vai trò (vị trí ) của tiêu thụ sản phẩm trong quá trình sản xuất sản phẩm xã hội nói chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng 3
II- Đặc điểm và yêu cầu quản lý của việc tiêu thụ hàng hoá. 4
1. Các phương thức bán hàng. 6
2- Giá bán hàng hoá của doanh nghiệp. 10
3- Các phương pháp định giá vốn hàng tiêu thụ 10
4- Thời điểm ghi chép nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm. 13
5- Các phương thức thanh toán. 14
III- nguyên tắc chung về hạch toán kế toán tiêu thụ sản phẩm. 15
IV- nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm và nội dung tổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 17
1- Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ sản phẩm 17
2- Nội dung công tác tổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm 17
V- Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hoá theo chế độ hiện hành. 19
1- Chứng từ sử dụng. 19
2 - Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm 19
3- Tổ chức sổ sách kế toán tiêu thụ sản phẩm 28
VI- Hệ thống chỉ tiêu kế toán tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 32
PHẦN II 35
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ Ở CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI 35

I. đặc điểm tình hình chung của công ty rượu hà nội 35
1. Quá trình hình thành và phát triển 35
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 37
3. Quy trình công nghệ của công ty. 37
4- Tình hình lao động và tổ chức bộ máy lao động ở công ty 41
5- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán 45
II - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm ở công ty rượu hà nội 49
1. Công tác quản lý chung về tiêu thụ sản phẩm ở công ty 49
2- Hạch toán tiêu thụ tại công ty rượu hà nội 52
3. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty. 58
III- Công tác phân tích kinh tế 78
PHẦN III 79
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI. 79

I. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty rượu Hà Nội. 79
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm tổ chức hợp lý ( hoàn thiện) công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty rượu Hà Nội 82
III. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp 83
KẾT LUẬN 84
MỤC LỤC 85


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm ở công ty rượu Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm ở công ty rượu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.