Công tác kế toán tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng

Lời nói đầu
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Ngay từ khi mới hình thành xã hội loài người, con người đã biết tiến hành các hoạt động sản xuất để tạo ra những sản phẩm tự nuôi sống mình, duy trì sự tồn tại của xã hội loài người. Hoạt động sản xuất ngày càng phát triển tạo ra những sản phẩm ngày càng nhiều hơn, phong phú hơn nhằm thoả mãn nhu cầu của đời sống và nền sản xuất xã hội. Có thể nói sự phát sinh và phát triển của các ngành sản xuất đã thúc đẩy xã hội loài người phát triển từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua các chế độ xã hội khác và đến chế độ xã hội chủ nghĩa ngày nay. Song sự phát sinh và phát triển của các hoạt động sản xuất cũng đòi hỏi sự quan tâm mức độ ngày càng tăng của con người đến các hoạt động sản xuất đó, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất đem lại hiệu quả và không ngừng phát triển. Cũng có nghĩa hoạt động quản lý của con người đối với các hoạt động sản xuất phải được hình thành và không ngừng đổi mới cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất.
Chế độ xã hội chủ nghĩa - nền sản xuất dựa trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất được tiến hành trên những thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại. Bởi vậy hoạt động quản lý của con người đối với chế độ sản xuất dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cũng được tiến hành trên cơ sở khoa học quản lý hiện đại và kế toán trong doanh nghiệp sản xuất đã đưọc xác định là công cụ quan trọng và có hiệu lực để quản lý sản xuất kinh doanh và thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
Vị trí quan trọng của kế toán trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định xuất phát từ thực tế khách quan của hoạt động quản lý. Để quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài sản và tình hình sử dụng tài sản trong các doanh nghiệp sản xuất, con người cần thiết nhận thức một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và có hệ thống những thông tin kinh tế về các hoạt động sản xuất kinh doanh, về các các tài sản hiện có và tình hình sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Những điều đó chỉ có thể thực hiện thông qua việc sử dụng những thông tin kinh tế do kế toán thu thập, xử lý và cung cấp. Nhờ sử sụng những thông tin kinh tế này mà lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan quản lý mới có cơ sở để nhận thức đúng đắn, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời và có hệ thống các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản hiện có cũng như tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
Mặt khác, vị trí quan trọng của kế toán không chỉ giới hạn ở việc cung cấp thông tin kinh tế mà còn thể hiện ở việc thực hiện sự kiểm tra kiểm soát của kế toán đối với các hoạt động kinh doanh sử dụng tài sản và bảo vệ tài sản trong các doanh nghiệp, đảm bảo cho những hoạt động này có hiệu quả thiết thực, đi đúng đường lối phát triển sản xuất kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.
Trong điều kiện tổ chức kế toán Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định được vị trí quan trọng của kế toán: "Đối với Nhà nước, kế toán là công cụ quản trọng để tính toán xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách Nhà nước, để điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các tổ chức, xí nghiệp kế toán là công cụ quan trọng để điều hành quản lý các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động tài chính của tổ chức, xí nghiệp ."
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, qua thời gian tìm hiểu thực tập ở công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, em đã xây dựng riêng cho mình phần báo cáo tổng hợp về tình hình kế toán của công ty. Nội dung báo cáo bao gồm 2 phần:
Phần I: Khái quát về Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.
Phần II: Công tác kế toán tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.


Xem Thêm: Công tác kế toán tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.