Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng công trình 136 LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của các doanh nghiệp, nó thực sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì không phải là đơn giản mà nó đòi hỏi các doanh nghiệp bên cạnh việc đi tìm hướng đi đúng đắn cho mình còn phải có một chế độ kế toán hợp lý tức là phải phù hợp với thực tế, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình. Bởi vì việc tính toán chi phí tính ra giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác.
Thấy rõ được tầm quan trọng trên, trong quá trình thực tập tại Công ty Xây dựng công trình 136 em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
"Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng công trình 136".
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề sẽ kết cấu thành ba phần như sau:
Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hiện nay.
Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng công trình 136.
Chương III: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở Công ty xây dựng công trình 136.


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I 2
Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp 2

I. Đặc diểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2
1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng 2
2. Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. 3
3. Nhiệm vụ công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 5
4. Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 6
4.1. Vai trò 6
4.2. Ý nghĩa 6
II. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 7
1. Nội dung và phân loại chi phí sản xuất xây lắp 7
1.1.Nội dung chi phí sản xuất trong doang nghiệp xây lắp 7
1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8
2. Nội dung và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 11
2.1.Nội dung giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 11
2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm 12
2.3. Các loại giá thành sản phẩm xây lắp 13
3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 14
III. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 15
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp 15
1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 15
1.2. Đối tượng tính giá thành 16
1.3. Phân biệt đối tượng chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 16
2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 16
2.1.Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 16
2.2. Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 17
Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 19
3. Đánh giá sản phẩm làm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 22
3.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 23
3.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 23
4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 23
4.1.Các phương pháp tính giá thành 24
4.2. Kế toán tính giá thành 27
Chương II 29
Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng công trình 136 29

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty 29
1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 29
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 30
Quy trình thi công xây dựng đường giao thông 31
3. Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lý sản xuất của công ty. 32
4. Tình hình chung về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán ở công ty xây dựng công trình 136 35
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại phòng tài chính kế toán công ty 36
II. thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng công trình 136. 40
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 40
2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 40
2.1 Tài khoản kế toán sử dụng. 40
2.2. Phương pháp và quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 41
Thành tiền 42
3. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 59
4. Đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty XDCT136 60
III. Tổ CHứC CÔNG TáC TíNH GIá THàNH SảN PHẩM XÂY LắP 61
1. Công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng công trình 136. 61
Ở công ty xây dựng công trình 136, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đồng thời cũng là đối tượng tính giá thành, cụ thể đó là công trình hoặc HMCT hoàn thành bàn giao theo các giai đoạn quy ước giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công . 61
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng công trình 136 61
Chương III 64
Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty XDCT 136. 64

I. Tầm quan trọng của việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với hoạt động quản lý. 64
II. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty XDCT 136 64
1.Những ưu điểm của công ty: 65
2. Những tồn tại. 66
III. Phương hướng hoàn thiện trong công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty XDCT 136. 66
1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ 67
2. Về hoàn thiện thủ tục nhập, xuất kho vật tư 67
3. Về chi phí sản xuất chung 68
4. Về sổ sách kế toán 69
5. Tăng cường công tác quản trị 69
IV. Một số biện pháp cơ bản về quản lý nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm. 70
1. Quản lý tốt và tiết kiệm nguyên vật liệu. 70
2. Tăng cường quản lý yếu tố người lao động để tăng năng suất lao động. 70
3. Giảm chi phí sử dụng máy thi công. 71
4. Giảm các chi phí bằng tiền khác. 71
Kết luận 72


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng c sẽ giúp ích cho bạn.