Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng Hà nội


lời nói đầu

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân. Hàng năm ngành xây dựng cơ bản thu hút gần 30% tổng số đầu tư của cả nước. Với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên quy mô lớn , vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý vốn tốt, có hiệu quả, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp
Mặt khác, trong ngành xây dựng cơ bản, việc hạ giá thành sản phẩm còn tạo ra tiền đề cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm. Muốn hạ giá thành, doanh nghiệp cần phải tiết kiệm tối đa các chi phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm đó. Song yêu cầu đặt ra là cũng phải đảm bảo chất lượng. Để đạt được điều đó , có rất nhiều biện pháp giảm chi phí được thực hiện một cách đồng bộ trong doanh nghiệp. Một trong những biện pháp được các nhà sản xuất quan tâm là công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nói riêng .
Chi phí sản xuất chính là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm. Vì vậy , nếu hạch toán chính xác chi phí sản xuất sẽ đảm bảo cho giá thành được tính đúng, tính đủ, kịp thời giúp cho doanh nghiệp tính toán được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời có những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm , tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp .
Nhận thức được vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu lý luận trong trường học và thời gian ngắn tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tại Công ty xây dựng số 1 -Tổng công ty xây dựng Hà nội, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng Hà nội “.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận ra, nội dung chuyên đề gồm 3 phần sau :
Phần 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngành xây dựng cơ bản .
Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 1.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 1.MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I: lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3
A. Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3
I. Đặc điểm kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán. 3
II. Bản chất và nội dung kinh tế của chi
phí sản xuất. 4
1. Khái niệm và bản chất chi phí. 4
2. Phân loại chi phí sản xuất. 6
III. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm. 9
1. Khái niệm và bản chất của giá thành. 9
2. Phân loại giá thành. 10
IV. Nội dung của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 12
1. Nội dung tập hợp chiphí sản xuất. 12
2. Nội dung tính giá thành sản phẩm xây lắp. 15
B. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 19
I. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19
1. Vai trò. 19
2. Yêu cầu và nhiệm vụ. 20
3. Mối quan hệ giữa hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 21
II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23
1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 23
2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24
3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 25
4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 26
5. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 29
6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 32
7. Tính giá thành sản phẩm và lập thẻ tính giá thành. 33
III. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn. 35
1. Trường hợp đơn vị nhận khoán được phân cấp quản lý tài chính và tổ chức bộ máy kế toán. 35
2. Trường hợp đơn vị nhận khoán nộ bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng. 36
Phần II. Thục trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 1. 37
I. Những nết chung về Công ty xây dựng số 1. 37
1. Quá trình hình thành và phát triển. 37
2. Đặc điểm quy trình công nghệ. 40
3.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 41
4. Đặc điểm tổ chức quản lý. 42
5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 4 4
II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1. 51
1. Đối tượng tập hợp chi phí. 51
2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 51
3. Hạch toán các khoản mục phí. 52
4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 73
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số I 77
I Đánh giá khái quát chung về Công ty 77
1- Ưu điểm 77
2-Nhược điểm 78
II- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số I 79
Kết luận 81


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.