Đánh giá kết quả công tác tổ chức hạch toán kế toán tại XNXD 101
​MỤC LỤC

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
VÀ QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 101

1. Lịch sử hình thành và phát triển của XNXN 101 1
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 3
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của XNXD 101 5
4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình
công nghệ xây lắp. 9
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XNXD 101 11
1. Tổ chức bộ máy kế toán tại XNXD 101 11
2.Vấn đề vận dụng các chế độ kế toán hiện hành tại XNXD 101 14
3. Hạch toán kế toán trên các phần kinh tế kế toán tại XNXD 101. 22
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XNXD 101 45

1. Thành tựu đạt được 45
2. Tồn tại hạn chế 46
3. Kiến nghị 47
LỜI KẾT 50


Xem Thêm: Đánh giá kết quả công tác tổ chức hạch toán kế toán tại XNXD 101
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả công tác tổ chức hạch toán kế toán tại XNXD 101 sẽ giúp ích cho bạn.