Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược phẩm Bảo Thịnh
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển chung của các thành phần kinh tế khác, thành phần kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế của đất nước.
Mục tiêu của việc kinh doanh là lợi nhuận, bên cạnh đó cũng không ít rủi ro, để có được thành công đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải tìm tòi nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó ra quyết định đưa ra mặt hàng gì. Để phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Giám đốc nhằm đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng một cách khoa học, hợp lý.
Qua quá trình thực tập tổng hợp và đi sâu tìm hiểu ở Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Thịnh em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu:
"HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO THỊNH
Mục tiêu của chuyên đề này vận dụng lý luận hạch toán kế toán và kiến thức đã học ở trường vào nhu cầu thực tiễn về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty, từ đó phân tích những điều còn tồn tại, nhằm góp một phần nhỏ vào công việc hoàn thiện công tác kế toán ở đơn vị .
Trong chuyên đề này tập trung đánh giá tình hình chung ở đơn vị về quản lý và kế toán, phân tích quy trình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở đơn vị và phương hướng, biện pháp giải quyết các vấn đề thực tế còn tồn tại. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia làm 3 phần chính:
Phần I : Những vấn đề lý luận chung về hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại.
Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Thịnh
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Thịnh
Do những hạn chế về trình độ và thời gian nên chuyên đề không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, nên em mong được các thầy cô cùng các cán bộ của Công ty nơi em thực tập thông cảm.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo: Phạm Quang cùng các anh chị trong Công ty TNHH DP Bảo Thịnh đã giúp đỡ chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề này.MỤC LỤC
Trang
DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU 1
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 2
LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN THỨ NHẤT 5
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 5
I. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại. 5
I.1. Khái niệm chung 6
I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá 6
I.1.2. Kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại: 7
I.2. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: 8
I.3. Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 8
I.4. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá: 9
I.4.1. Phương thức bán buôn: 9
I.4.1.1. Bán buôn qua kho: 9
I.4.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng: 9
I.4.2. Phương thức bán lẻ: 10
I.4.2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung 10
I.4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp: 10
I.4.3. Giao hàng đại lý: 10
I.4.4. Bán hàng trả góp: 11
I.4.5. Bán hàng xuất khẩu: 11
I.4.5.1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp 11
I.4.5.2. Phương thức xuất khẩu uỷ thác. 11
I.5. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả tiêu thụ: 11
I.5.1. Tổng doanh thu bán hàng (đơn vị áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). 11
I.5.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 11
I.5.3. Thuế 12
I.5.4. Giá vốn hàng bán 12
I.5.5. Chi phí bán hàng: 13
I.5.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 13
II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 14
II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 14
II.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: 15
II.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ bao gồm: 15
II.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 16
II.2.3. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: (Vì đơn vị thực tập áp dụng hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nên ở đây em chỉ nói riêng phần này). 20
II.2.3.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo phương thức gửi bán 20
II.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá: 27
II.2.4. Kế toán nghiệp vụ giảm trừ doanh thu 31
II.2.5.Kế toán chi phí bán hàng 32
II.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 35
II.2.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 36
II.3.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 38
PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO THỊNH 41
I - Tổng quan về công ty 41
I.1. Lịch sử hình thành và phát triển 41
I.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 42
I.2.1. Đặc điểm ngành nghề: 42
I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: 42
I.2.3 Đặc điểm thị trường kinh doanh: 43
I.2.4.Đặc điểm về quy mô hoạt động: 44
I.2.5 Đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh: 44
I.3 Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh: 45
I.3.1 Chủ tịch hội đồng quản trị 46
I.3.2 Giám Đốc 46
I.3.3 Phòng Kinh doanh: 46
I.3.4 Phòng Nhân sự: 46
I.3.5 Phòng kế toán 47
I.4 Phương thức tiêu thụ hàng ở Công ty TNHH Dược Phẩm Bảo Thịnh 47
I.4.1. Bán buôn 47
I.4. 2. Bán lẻ 48
I.4.3. Phương thức bán buôn qua đường bưu điện. 49
I.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán công ty TNHH DP Bảo Thịnh 49
I.5.1.Bộ máy kế toán: 49
I.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH DP Bảo Thịnh 51
I.5.21. Chứng từ áp dụng. 51
I.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty áp dụng : 51
I.5.2.3 Hệ thống sổ sách. 51
II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ . 54
II.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công ty TNHH DP Bảo Thịnh. 54
II.1.1 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán buôn. 54
II.1.2 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán lẻ. 58
II. 1.3 Tiêu thụ theo phương thức gửi qua đường bưu điện . 59
II.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Thịnh. 61
II.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: 61
II.2.2. Kế toán giá vốn hàng hoá . 61
II.2.3. Kế toán chi phí bán hàng: 63
II.2.4. Kế toán chi phí quản lý. 64
II.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 66
PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO THỊNH 69
I. đánh giá chung về hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH DP Bảo Thịnh. 69
I.1. Nhận xét chung. 69
I.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH DP Bảo Thịnh. 69
II Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 72
II.1. Sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 72
II.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 73
II.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi: 74
II.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 75
II.5. Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3. 75
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược ph sẽ giúp ích cho bạn.