ĐẶT VẤN ĐỀ
Công nghệ mạng Internet/Intranet đang phát triển mạnh mẽ và xu
hướng tích hợp các mạng không đồng nhất để chia sẻ thông tin cũng xuất
hiện ngày càng nhiều. Việc bảo đảm hệ thống mạng phức tạp, có quy mô lớn
hoạt động tin cậy, hiệu năng cao, thông tin tin cậy đòi hỏi phải phải có hệ
quản trị mạng để thu thập và phân tích một số lượng lớn dữ liệu một cách
hiệu quả. Tuy nhiên, thông tin quản trị mạng lại phải truyền trên môi truờng
Internet, có thể bị thất thoát, thay đổi hay giả mạo cần phải được bảo vệ.
Các phiên bản SNMPv1 và SNMPv2 mới chỉ đưa ra giải pháp xác thực yếu
dựa trên cộng đồng (community). Chính vì vậy, việc nghiên cứu các giải
pháp bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn, tính mật của các thông điệp
quản trị mạng là hết sức cần thiết. Phiên bản SNMPv3 đã ra đời nhằm đáp
ứng một phần yêu cầu cấp bách này. Tuy nhiên, việc lựa chọn mô hình thực
thi vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Tôi chọn hướng nghiên cứu này
mong muốn đóng góp, xây dựng thử nghiệm vào một mô hình cụ thể và qua
đó đánh giá khả năng triển khai trong thực tế hệ thống quản trị mạng có độ
an ninh cao.
Khuôn khổ luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về quản trị và an ninh thông tin trên Internet.
Chương 2: Nghiên cứu giải pháp an ninh mạng SNMP.
Chương 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm.

Em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của thầy giáo
PGS.TS Nguyễn Văn Tam đã giúp em hoàn thành luận văn.
MỤC LỤC
CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC CÁC HÌNH .4
ĐẶT VẤN ĐỀ 6
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ AN NINH THÔNG TIN
TRÊN INTERNET 7
1.1. Giao thức và dịch vụ Internet 7
1.1.1. Giới thiệu giao thức TCP/IP .8
1.1.2. Giao thức UDP .14
1.1.3. Giao thức TCP .16
1.2. Các mô hình quản trị mạng SNMP . 19
1.2.1. Quản lý mạng Microsoft sử dụng SNMP 19
1.2.2. Quản lý mạng trên môi trường Java 22
1.2.3. Cơ chế quản lý mạng tập trung theo mô hình DEN 23
1.3. Vấn đề bảo đảm an ninh truyền thông trên Internet 25
1.3.1. Khái niệm về đảm bảo an ninh truyền thông 25
1.3.2. Một số giải pháp .27
1.3.4. Các thành phần thường gặp trong bức tường lửa 27
Chương 2: GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG SNMP 29
2.1. Giao thức quản trị mạng SNMP 29
2.1.1. Giới thiệu giao thức SNMP. . 30
2.1.2. SNMP Version 3 35
2.1.3. Hoạt động của SNMP: 40
2.2. Các giải pháp xác thực thông tin quản trị 53
2.3. Giải pháp đảm bảo toàn vẹn thông tin quản trị 55
2.4. Giải pháp mã mật thông tin quản trị 56
2.4.1. Sơ lược mật mã đối xứng DES . 58
2.4.2. Thuật toán bảo mật DES. . 59
2.4.2.1. Chuẩn bị chìa khoá: .60
2.4.2.2. Giải mã: .61
Chương 3: MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM 63
3.1. Lựa chọn mô hình thử nghiệm 63
3.2. Phân tích quá trình hoạt động 65
3.2.1 Cài đặt chương trình 65
3.2.2 Phân tích quá trình hoạt động 70
3.3. Đánh giá hiệu quả mô hình 71
CÀI ĐẶT CẤU HÌNH HỆ THỐNG 72
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .76
TÀI LIỆU THAM KHẢO .77
[charge=450]http://up.4share.vn/f/34050d0005050204/LV_08_CNTT_KH_TDM.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Giải pháp an ninh trong kiến trúc quản trị mạng snmp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp an ninh trong kiến trúc quản trị mạng snmp sẽ giúp ích cho bạn.