Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty bánh kẹo Tràng An

lời nói đầu
Tài sản cố định là cơ sở vật chất chủ yếu của mỗi doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có, trình độ khoa học kỹ thuật và trình độ trang bị cơ sở vật chất của doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường mục tiêu cao nhất của mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để đạt được mức lợi nhuận cao nhất, trong khi mức độ cạnh tranh trên thị trường lại rất lớn. Bên cạnh đó đòi hỏi của người tiêu dùng ngày càng cao cả về mặt chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, . đồng thời họ lại muốn mua với giá thấp nhất. Điều đó cho thấy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường thì họ phải không ngừng đổi mới công nghệ, trang bị thêm máy móc thiết bị hiện đại. Để từ đó, nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm của mình tạo ra nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
Do đó, việc quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và hạch toán chính xác số lượng và giá trị hiện có cũng như sự biến động của tài sản cố định, vốn cố định và vốn khấu hao của doanh nghiệp là một yêu cầu trọng yếu hiện nay.
Với lý do đã nêu ở trên em xin chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty bánh kẹo Tràng An” làm chuyên đề tốt nghiệp:
Trong phạm vi giới hạn của đề tài em xin trình bày những nội dung sau:
Phần thứ nhất: Những lý luận chung về TSCĐ trong các DN.
Phần thứ hai: Tình hình thực tế công tác kế toán TSCĐ ở Công ty
Bánh Kẹo Tràng An
Phần thứ ba: Những nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ ở Công ty bánh kẹo Tràng An.

mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ ĐỐI VỚI
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 2
1.1. Khái niệm tài sản cố định (TSCĐ): 2
1.2. Đặc điểm TSCĐ: 2
1.3. Vị trí của TSCĐ trong hoạt động SXKD: 3
1.4. Yêu cầu quản lý TSCĐ. 3
1.5. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ: 4
II. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TSCĐ. 5
2.1. Phân loại TSCĐ. 5
2.1.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện: 5
2.1.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu: 5
2.2. Đánh giá TSCĐ: 6
2.2.1. Nguyên giá TSCĐ (hay gọi là giá trị ghi sổ ban đầu): 6
2.2.2. Giá trị còn lại của TSCĐ (giá trị kế toán): 7
III. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở DN SẢN XUẤT. 7
3.1. Kế toán chi tiết TSCĐ 7
3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán chi tiết TSCĐ gồm có: 8
3.2.1. Đánh số TSCĐ: 8
3.2.2. Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán và tại các đơn vị,
bộ phận sử dụng TSCĐ. 8
IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH, VÔ HÌNH. 9
V. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 13
5.1. Những vấn đề chung về khấu hao và hao mòn. 13
5.2. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ. 14
5.3. Phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ. 15
5.4. Trình tự kế toán. 16
VI. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ 17
6.1. Sự cần thiết phải sửa chữa TSCĐ 17
6.2. Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm. 18
6.2.1. Đối với sửa chữa thường xuyên: 18
6.2.2. Đối với sửa chữa lớn TSCĐ. 18
6.3. Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức cho thầu: 19
VII. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KHÁC VỀ TSCĐ 20
7.1. Kế toán đánh giá lại TSCĐ 20
7.2. Kế toán TSCĐ thuê hoạt động. 21
VIII. SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN TSCĐ 22
8.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 22
8.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ 22
8.3. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ: 22
PHẦN THỨ HAI: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ
Ở CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN 23

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 23
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Tràng An. 23
1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức sản xuất
ở Công ty Bánh kẹo Tràng An. 25
1.2.1. Đặc điểm của Bộ máy quản lý. 25
1.2.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất tại công ty. 28
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 30
1.4. Tình hình chung về công tác kế toán của công ty. 32
1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán. 32
1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 34
II. TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 34
2.1. Tình hình trang bị TSCĐ và yêu cầu quản lý TSCĐ tại Công ty. 34
2.2. Phân loại TSCĐ. 35
2.2.1. Phân loại theo nguồn hình thành. 35
2.2.2. Phân loại theo đặc trưng kỹ thuật. 35
2.3. Đánh giá TSCĐ. 36
2.3.1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá: 37
2.3.2. Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại. 37
2.3.3. Đánh giá lại TSCĐ 37
III. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ Ở CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN 38
3.1. Kế toán chi tiết TSCĐ ở phòng tài chính - kế toán công ty. 38
3.2. Kế toán tổng hợp TSCĐ ở Công ty bánh kẹo Tràng An 40
3.2.1. Hạch toán tăng TSCĐ. 41
3.2.2. Hạch toán giảm TSCĐ cố định. 41
IV. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN 41
1. Tài sản cố định sửa chữa theo phương thức thuê ngoài: 41
2. Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm. 41
2.1. Đối với sửa chữa thường xuyên. 41
2.2. Đối với sửa chữa lớn TSCĐ. 41
V. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ Ở CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 41
PHẦN THỨ BA: NHỮNG NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN 41
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 41
II. MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ
Ở CÔNG TY BÁNH KẸO TRÀNG AN. 41
KẾT LUẬN 41


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty bánh kẹo Tràng An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty bánh kẹo Tràng An sẽ giúp ích cho bạn.