Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Xà phòng Hà Nội
lời mở đầu
Trước đây trong cơ chế tập trung bao cấp, hầu hết các vấn đề của doanh nghiệp như sản xuất cái gì, bao nhiêu, bán ở đâu, . đều do Nhà nước chỉ định, Nhà nước toàn quyền quyết định số lãi, phân phối thu nhập của doanh nghiệp (DN) thậm chí nếu DN làm ăn thua lỗ thì Nhà nước sẽ bù lỗ. Chính vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN kể cả khâu tiêu thụ đều được thực hiện theo kế hoạch Nhà nước, mang nặng tính pháp lệnh, trách nhiệm của ND với kết quả sản xuất kinh doanh chỉ mang tính hình thức.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế hàng hóa vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN với cơ chế quản lý mới các DN đã thực sự vận động để tồn tại và phát triển bằng chính thực lực của mình các DN là các đơn vị kinh tế độc lập tự chủ về tài chính tự hạch toán tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình: sản xuất sản phẩm gì? khối lượng bao nhiêu, tiêu thụ chúng như thế nào là do DN tự quyết định.
Để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, một trong những điều kiện định đoạt của DN sản xuất kinh doanh là phải tiêu thụ được sản phẩm của mình, có tiêu thụ được sản phẩm thì DN mới thu hồi được vốn để bù đắp những chi phí đã bỏ ra thu được lãi có thể tái sản xuất hoặc tích lũy để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Vì thế sản xuất và tiêu thụ là vấn đề cần quan tâm hàng đầu của mỗi DN vì nó quyết định sự tồn tại hay phá sản của mỗi DN.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN là một quá trình liên tục từ khâu cung ứng, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tạo thành một vòng quay của vốn, tất cả các khâu đều hướng vào mục tiêu là tiêu thụ được sản phẩm, . Vì thế để sản xuất và tổ chức công tác tiêu thụ như thế nào đó cho phù hợp với điều kiện cụ thể của DN cũng như nhu cầu của thị trường thì các nhà quản lý doanh nghiệp buộc phải nghiên cứu, phân tích đánh giá được những nhu cầu thị trường để từ đó lựa chọn được phương án kinh doanh, phương án tiêu thụ có hiệu quả.
Có bán được sản phẩm DN mới có điều kiện tồn tại và phát triển, đồng thời tiêu thụ nhanh sản phẩm cũng là một phương thức để tăng nhanh vòng quay vốn. Vì thế DN phải tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và cũng cần trong quản lý. Dựa vào những thông tin do kế toán cung cấp mà các nhà quản lý mới đưa ra được các quyết định đúng đắn có ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Muốn tổ chức tốt tiêu thụ sản phẩm cần chú trọng tới công tác kế toán tiêu thụ, mặt khác việc xác định kết quả tiêu thụ cũng là một vấn đề cần quan tâm vì nó là mục đích hoạt động của DN, để biết kết quả cao hay thấp, . DN phải tính toán, so sánh thu nhập các chi phí để xác định được kết quả tiêu thụ của mình.
Qua việc đánh giá kết quả tiêu thụ mà DN tìm ra phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chú trọng vào những mặt hàng kinh doanh có hiệu quả cao, loại bỏ, thu hẹp, hoặc có biện pháp xử lý đối với những mặt hàng kinh doanh không có hiệu quả. Nhận thức được vấn đề này qua nghiên cứu lý luận và được tiếp xúc trực tiếp, thực tế công tác kế toán cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo cộng với sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế toán Công ty Xà phòng Hà Nội em xin thực hiện chuyên đề:
Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại
Công ty Xà phòng Hà Nội

Nội dung gồm 3 phần sau:
- LỜI MỞ ĐẦU.
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong DN sản xuất.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tại Công ty Xà phòng Hà Nội.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty.
- PHẦN KẾT LUẬN.

mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
I-/ KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM, TIÊU THỤ SẢN PHẨM 3
1-/ Khái niệm về sản phẩm: 3
2-/ Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm: 3
II-/ YÊU CẦU QUẢN LÝ TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 5
III-/ VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5
IV-/ CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ, THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU VÀ THỦ TỤC, CHỨNG TỪ CỦA TỪNG PHƯƠNG THỨC: 6
1-/ Phương thức bán buôn: 6
2-/ Các phương thức bán lẻ: 7
V-/ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 8
I-/ KHÁI NIỆM KẾT QUẢ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ: 8
II-/ Ý NGHĨA VIỆC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 9
III-/ KẾT QUẢ TIÊU THỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 10
1-/ Kết quả tiêu thụ: 10
2-/ Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ: 10
IV-/ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT: 13
1-/ Các biện pháp tăng thu nhập: 13
2-/ Các biện pháp tiết kiệm chi phí: 13
I-/ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 14
II-/ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ KẾT CẤU: 14
III-/ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ 16
1-/ Bán buôn 16
2-/ Bán lẻ 20
3-/ Kế toán chi phí bán hàng 23
5-/ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 25
IV-/ PHƯƠNG PHÁP NGHIỆP VỤ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 26
1-/ Tài khoản sử dụng và kết cấu 26
2-/ Trình tự kế toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 27
V-/ HỆ THỐNG SỔ CHI TIẾT VÀ TỔNG HỢP DÙNG ĐỂ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ
TIÊU THỤ 28
1-/ Hạch toán chi tiết 28
2-/ Hệ thống sổ tổng hợp: 30
I-/ Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH 31
II-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ: 32
1-/ Phân tích chung tình hình tiêu thụ: 32
2-/ Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp biết mặt hàng nào tiêu thụ được mặt hàng nào tiêu thụ ít, . Qua đó có biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ. 32
3-/ Phân tích kỳ hạn tiêu thụ sản phẩm 32
4-/ Phân tích mức tiêu thụ sản phẩm 32
III-/ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 33
1-/ Các chỉ tiêu phân tích kết quả kinh doanh 33
2-/ Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh 34
PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 35
I-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 35
1.1. Quá trình hình thành: 35
1.2. Quá trình phát triển 35
II-/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ - SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 37
1-/ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 37
2-/ Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban 38
III-/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 38
IV-/ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 40
4.1. Đặc điểm tình hình tiêu thụ ở Công ty Xà phòng Hà Nội 40
4.2. Công tác quản lý tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xà phòng Hà Nội 41
4.3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Xà phòng Hà Nội 42
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 54
I-/ NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, TÔ RCHỨC KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 54
1-/ Về hoạt động tiêu thụ 54
2-/ Về tổ chức bộ máy kế toán 54
3-/ Về tổ chức kế toán hoạt động tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả 55
II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY XÀ PHÒNG HÀ NỘI 56
1-/ Hoàn thiện sổ kế toán chi tiết theo dõi hàng xuất gửi đại lý và tiêu thụ qua đại lý 56
2-/ Về hàng nhập bị trả lại 57
3-/ Về lập dự phòng các khoản nợ khó đòi 58
4-/ Về sổ chi tiết lãi lỗ 59
5-/ Về hạch toán khác 59
III-/ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 60
KẾT LUẬN 62


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu sẽ giúp ích cho bạn.