Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán tại XNDPTW
LỜI MỞ ĐẦU
Sau 15 năm đổi mới, nền kinh tế cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của đất nước, đã tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất sản phẩm nhưng không phải sản phẩm nào do doanh nghiệp sản xuất ra cũng có thể tiêu thu được. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế, sản phẩm sản xuất rất đa dạng, phong phú, từ đó dẫn đến sự cạnh tranh găy gắt giữa các sản phẩm cùng loạivà giữa các doanh nghiệp sản xuất. Muốn đứng vững và lớn mạnh trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp cần hội tụ đủ rất nhiều yếu tố như: vốn, ngân sách, chất lượng, hiểu biết thị trường .
Để góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp, môt trong những yếu tố không thể thiếu là quản lý kinh tế mà hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng. Đây là một trong những công cụ doanh nghiệp sử dụng để quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo sản xuất được tiến hành liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí, đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất
Như vậy vai trò của kế toán trong doanh nghiệp là rất to lớn nó quyết định đến sự tồn vong của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, sau khi được trang bị những kiến thức cơ bản về kế toán tại trường học, em đã đi kiến tập tại XNDPTW2 với mong muốn được tiếp cận với hoạt động tài chính- kế toán trong thực tế. Từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân về cách thức tổ chức bộ máy quản lý, khả năng nhìn nhận, xử lý và ra quyết định các vấn đề trong công tác kế toán
Báo cáo kiến tập tổng hợp gồm 4 phần
Phần 1: Khái quát chung về XNDPTW2
Phần 2: Khái quát chung về tổ chức công tác kế toán tại XNDPTW2
Phần 3: Tổ chức công tác kế toán ở một số phần hành cơ bản tại xí nghiệp
Phần 4: Đánh giá khái quát về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán tại XNDPTWMỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I: Khái quát chung về xí nghiệp dược phẩm trung ương 2 2
I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 2
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại xí nghiệp 6
III.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh 8
Phần II: Khái quát chung về tổ chức công tác kế toán tại XNDPTW2 14
I. Tổ chức bộ máy kế toán 14
II. Chế độ kế toán áp dụng tại xí nghiệp 17
Phần III: Tổ chức công tác kế toán ở một số phần hành cơ bản tại xí nghiệp 21
I. Đặc điểm của các phần hành cơ bản 21
II. Kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất 34
Phần IV: Đánh giá khái quát về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán tại XNDPTW2 51
I.Những thành tựu đạt được 51
II. Những nhược điểm còn tồn tại và phương án khắc phục 52
Kết luận 57


Xem Thêm: Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán tại XNDPTW
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán tại XNDPTW sẽ giúp ích cho bạn.